Extra Statencommissie over RIVM-rapport grafietuitstoot

(14 juni 2019)

Naar aanleiding van het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over grafietuitstoot bij Tata Steel – Harsco kwam 13 juni een speciale Statencommissie bijeen. Voorafgaand aan de commissievergadering werd een technische briefing gehouden om ook de nieuwe Statenleden goed te informeren over het dossier Overlast Tata Steel/Harsco.

Extra Statencommissie over grafietuitstoot

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben het RIVM verzocht een inschatting te maken van de gezondheidsrisico’s voor de bewoners van Wijk aan Zee als gevolg van blootstelling aan stoffen in de grafietuitstoot afkomstig van staalslakverwerker Harsco Metals. Het RIVM heeft begin juni de eerste resultaten gepubliceerd. Het onderzoek laat zien dat voor de metalen lood, mangaan en vanadium de geschatte blootstelling zodanig hoog is dat dit ongewenst is voor de gezondheid van kinderen. GS informeerden de Statenleden door middel van een brief en tijdens een extra ingelaste commissievergadering over de resultaten en de maatregelen die zij willen nemen om te zorgen dat de grafietregens stoppen. 

Technische briefing

Tijdens een technische briefing gaven zowel de provincie, de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) als het RIVM een presentatie. Deze presentaties zijn terug te vinden bij de agenda van de Statencommissie.

Nog veel vragen

De aanwezige Statenleden zijn geschrokken van het rapport van het RIVM en wilden weten wat de maatregelen zijn die GS gaan nemen om de grafietregen te stoppen. Wat levert het eindrapport van het RIVM aan extra informatie op? Zou in het onderzoek ook niet de gezondheid van de werknemers meegenomen moeten worden en het effect op het water en de natuur? En waarom hebben PS sinds maart maar zo weinig gehoord over dit dossier?

Ook GS zijn niet blij zijn met de uitkomsten van het rapport van het RIVM, gaf gedeputeerde Tekin aan. Daarom heeft de provincie de afgelopen maanden intensief overleg gehad met de directies van Harsco en Tata Steel, met bewoners en met de staatssecretaris. Daarnaast hebben GS de omgevingsdienst de opdracht gegeven om nog intensiever toezicht te houden. Begin juli komt het eindrapport van het RIVM met aanbevelingen voor eventueel een vervolgonderzoek. Dit zal in de klankbordgroep, waarin ook bewoners zitting hebben, besproken worden. Tekin geeft toe dat hij PS vaker had moeten informeren en hen de komende maanden heel nadrukkelijk bij dit dossier wil betrekken.

Aankondiging interpellatiedebat

De fracties bleven met de vraag zitten of de provincie en de omgevingsdienst over voldoende instrumenten beschikken om de overlast van Harsco zo snel mogelijk te stoppen. Is er nog een andere manier om dit voor elkaar te krijgen behalve dwangsommen en verscherpt toezicht? Hierop zegde de gedeputeerde toe om een zogenoemde escalatieladder te maken en deze binnenkort met de commissie te bespreken. Het CDA kondigde samen met de meeste oppositiepartijen een interpellatiedebat aan voor de PS-vergadering van aanstaande maandag.
 
Alle relevante stukken zijn te vinden bij de agenda van de Interim Statencommissie. Het dossier Overlast Tata Steel/Harsco is terug te vinden op de website van de provincie.

Het debat is terug te kijken op de website van Provinciale Staten.