Grondstrategie Oostelijke Vechtplassen vastgesteld

(12 maart 2019)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 12 maart 2019 de grondstrategie voor de Oostelijke Vechtplassen vastgesteld.

Luchtfoto Oostelijke Vechtplassen

In deze strategie staat hoe de gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) de komende jaren beschikbaar komen voor de ontwikkeling van natuur. 
Het gaat in de Oostelijke Vechtplassen om ruim 600 hectare grond die nu veelal in eigendom is van particulieren en agrariërs. Grondeigenaren in het gebied worden deze maand per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar een nadere toelichting wordt gegeven op de fasering en de verschillende mogelijkheden voor natuurrealisatie.

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In het Natuurakkoord met het Rijk staat dat de provincies dit netwerk eind 2027 moeten aanleggen. In 2017 zijn de natuurdoelen opgenomen in het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 21 partijen hebben zich daarmee gecommitteerd aan de realisatie van de het Natuurnetwerk Nederland (NNN).