PIP technische ruimten brug Ouderkerk ter inzage

(13 maart 2019)

Maandag 4 maart 2019 hebben Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk vastgesteld.

Het besluit en de stukken van het definitieve PIP liggen vanaf 14 maart 2019 6 weken ter inzage.

Provinciaal inpassingsplan

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP ‘Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel’ is opgesteld om de bouw van de brug volgens het uiteindelijke ontwerp mogelijk te maken. Dit is een aanvulling op het PIP brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden. Deze aanvulling is nodig om de zogenaamde technische ruimten van de brug te kunnen bouwen. Deze ruimten passen namelijk niet binnen de plangrenzen van het vastgestelde inpassingsplan.

brug ouderkerk
Ontwerp brug met aan beide kanten van de brug de technische ruimten (bron: studioSK)

Waar en wanneer het PIP inzien?

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 14 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage:

Beroep

Vanaf 14 maart 2019 kan gedurende 6 weken beroep ingesteld worden tegen het besluit van Provinciale Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp ‘PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel’ of door belanghebbenden aan wie niet kan worden tegengeworpen dat zij eerder geen zienswijze hebben ingediend.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • Naam en adres
  • De dagtekening
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • De redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen


Beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op de volgende wijze:

  • Digitaal loket Raad van State (alleen burgers)
  • Schriftelijk: postbus 20019, 2500 EA Den Haag
  • Fax: 070 3651380

Zowel voor het indienen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Meer informatie staat op www.raadvanstate.nl.

Na de beroepsprocedure?

Na de beroepsperiode treedt het inpassingsplan in werking, tenzij een voorlopige voorziening is gevraagd. De provincie is niet verplicht behandeling van deze beroepen bij de Raad van State af te wachten.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent dat de bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De Chw staat op wetten.overheid.nl. Het is, onder andere, niet mogelijk voor appellanten een pro-forma beroepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om binnen de beroepstermijn, de gronden van hun beroep in te dienen.