Adnan Tekin: “Gebeurt er nog wat?”

(18 november 2019)

Onlangs kreeg ik een e-mail van een inwoner uit Wijk aan Zee. Ik zal niet het hele bericht herhalen, maar de belangrijkste vraag was: Wat gebeurt er nu met Tata Steel? Wat doet de provincie en wat is de voortgang?

Gedeputeerde Adnan Tekin

Een zelfde soort vraag kreeg ik van een groep bezorgde ouders uit Wijk aan Zee die ik eerder in september sprak. De boodschap die ik daaruit haal is dat omwonenden zich afvragen of de overheid wel voldoende zicht heeft op wat Tata Steel doet. Zij zien een activiteit en vragen zich af: Mag dit wel? Weet de provincie dat Tata hier mee bezig is?

Stof- en fijnstofemissies in de IJmond hebben mijn onverminderde aandacht. Dat betekent overigens niet dat er de hele dag overal op het Tata-terrein toezichthouders van de Omgevingsdienst aanwezig zijn. Dat zou ondoenlijk zijn. Het gevoel van omwonenden "dat er weinig gebeurt" kan ik begrijpen, want het is niet altijd even zichtbaar wat wij als overheden doen. Maar er gebeurt wel degelijk wat. Een overzicht van zaken die de afgelopen tijd hebben gespeeld of nog spelen:

RIVM en Hollandse Luchten

In december 2018 schreef ik over het RIVM-onderzoek. Het eerste deel van dit onderzoek is ondertussen afgerond en we zijn nu met de verschillende overheden in gesprek over een vervolgonderzoek. Om dat vervolgonderzoek goed uit te voeren zijn alle betrokken partijen – waaronder de Dorpsraad Wijk aan Zee – geconsulteerd. Ondertussen hebben we het RIVM opdracht gegeven om alvast aan de slag te gaan met data die nu al voorhanden zijn. Het citizen science project Hollandse Luchten, waarbij inwoners zelf de luchtkwaliteit meten, gaat achter de schermen ook gewoon door. In december organiseren we daar een bijeenkomst over.

Grafiet

De Omgevingsdienst heeft afgelopen zomer extra intensief toezicht gehouden op het kiepen van slak. Daarbij is in 8 weken 1 overtreding geconstateerd, waarbij stof meer dan 2 meter van de bron opwaaide. Iedere overtreding is er uiteraard 1 te veel, maar de situatie is nu duidelijk anders dan eerder dit jaar toen de dwangsommen in hoog tempo werden opgelegd. Het handhavend optreden van de Omgevingsdienst lijkt dus effectief te zijn. En ook de rechter heeft met zijn oordeel bevestigd dat de dwangsommen terecht zijn opgelegd en betaald moeten worden. De rechter woog daarbij het belang van gezondheid en leefbaarheid voor de omgeving mee in zijn besluit. Verder is onlangs een nieuwe dwangsom opgelegd aan Harsco Metals voor handelingen omtrent graven en opslaan van slakken die stofemissies kunnen veroorzaken.

Geluidswal

Over geluidsoverlast van de schrootverwerking hebben we de afgelopen tijd verschillende signalen gekregen. Hoewel de activiteiten qua geluid binnen de vergunning passen, hebben wij Tata aanvullend gevraagd rekening te houden met omwonenden en dus zo min mogelijk geluid te produceren bij de schrootverwerking. Tata Steel heeft mij laten weten een extra geluidswal te willen bouwen. De vergunning daarvoor is inmiddels aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Roadmap 2030

Tenslotte was er eind oktober 2019 rondom Tata ook op een andere manier veel te doen. Berichten over een herstructeringsprogramma en mogelijke ontslagen zijn ook bij mij reden tot zorg. Tata heeft ons laten weten dat met de nu aangekondigde maatregelen de levensvatbaarheid van Tata Steel IJmuiden gewaarborgd moet blijven. De investeringen voor de Roadmap 2030 en de energietransitie zijn daarbij inbegrepen. Over de uitvoering van de Roadmap 2030 blijven we met Tata in gesprek.

Toezicht en handhaving

Bezuinigingen of geen bezuinigingen: Tata Steel moet zich te allen tijde houden aan de geldende wet- en regelgeving op milieugebied. Zo nodig vindt daar toezicht en handhaving op plaats. Toezicht en handhaving zijn dus belangrijk, maar niet de enige oplossing voor de overlast. Daarover voer ik regelmatig gesprekken met Tata Steel. De planning is nog steeds dat de hal voor Rozaslak in april 2020 gereed is. Ook heeft Tata Steel mij laten weten te werken aan maatregelen om de stofemissies van converterslak te verminderen.

Kortom, het is niet altijd even zichtbaar, maar er gebeurt veel in de IJmond. En we zitten er bovenop.

Adnan Tekin, gedeputeerde Milieu