Besluiten Statenvergadering van 11 november

(12 november 2019)

In deze vergadering debatteerden Provinciale Staten (PS) met Gedeputeerde Staten (GS) over de stikstofproblematiek. Tijdens de Statenvergadering protesteerden boeren tegen het stikstofbeleid en bood het bedrijfsleven een manifest aan.

Ook stelden PS de begroting 2020 vast. De Staten namen afscheid van Statenleden Jaap Bond en Crys Larson. De vergadering wordt maandag 18 november voortgezet.

Stikstof

De stikstofproblematiek houdt Nederland flink bezig. De provincie heeft een grote rol in dit dossier. Onder de noemer actualiteit werd daarom door Provinciale Staten met Gedeputeerde Staten gedebatteerd over de stikstofproblematiek. Boeren kwamen met tractoren naar het provinciehuis. Ze boden daar aan de commissaris van de Koning buiten een petitie aan tegen het stikstofbeleid van de provincie. Ook het bedrijfsleven bood de commissaris van de Koning een manifest aan om het stikstofprobleem aan te pakken.
Tijdens het debat in de Staten dienden verschillende partijen moties in om het stikstofprobleem op te lossen. Gedeputeerde Staten riepen Statenfracties op hun beurt op om moties aan te houden tot 1 december. Het kabinet en de provincies overleggen met alle sectoren over mogelijke maatregelen om uit de impasse rond stikstof te komen. Uiterlijk 1 december moet daar meer duidelijkheid over zijn. De meeste moties werden door PS verworpen. Afgewezen moties gingen onder meer over het voorkomen van gedwongen uitkoop (CDA), implementatie van het Duitse rekenmodel (FvD) en het instellen van een drempelwaarde voor stikstofdepositie (CDA). Alleen een motie van PvdA, VVD, GroenLinks en D66 om het landelijk beleidskader stikstof in heel Noord-Holland te hanteren werd aangenomen. FvD, PVV, CDA, 50plus/PVDO stemden hier tegen.

Boerenprotest bij het provinciehuis van Noord-Holland op 11 november 2019

Begroting

In de begroting, het huishoudboekje van de provincie, wordt bepaald hoeveel de provincie Noord-Holland het komende jaar gaat uitgeven en waar extra geld voor komt. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) doet hiervoor een voorstel en legt dat vervolgens voor aan Provinciale Staten (PS). PS hebben de bevoegdheid om de begroting goed te keuren.
De provincie wil in 2020 ruim € 560 miljoen uittrekken voor onder meer energietransitie, woningbouw en bereikbaarheid. Tijdens de bespreking van de begroting debatteerden PS over uiteenlopende onderwerpen, zoals woningbouw, energie, landbouw en het vergroten van de bekendheid van Noord-Holland bij inwoners. De begroting werd na algemene beschouwingen goedgekeurd. FvD, PVV en 50plus/PVDO stemden tegen.

Tijdens de algemene beschouwingen werden verschillende moties aangenomen.
Een greep daaruit: De provincie gaat onder meer de kansen voor klimaatbossen met locaties in beeld brengen (motie PvdD). Ook gaat de provincie het maatregelenpakket van de Stichting Urgenda nalopen om te kijken op welke punten klimaatwinst is te halen (GroenLinks en PvdD). De ChristenUnie verzocht de provincie met een motie om te onderzoeken op welke kruispunten doorstroming ten behoeve van fietsers geoptimaliseerd kan worden door verkeerslichtinstallaties aan te passen. Deze motie werd door PS aangenomen. Ook een motie van FvD en andere partijen om bekendheid bij inwoners van Noord-Holland met een provinciaal referendum, burgerinitiatief en inspraak te vergroten werd door PS aangenomen.
Alle moties zijn op de website terug te vinden.

Afscheid Statenleden en installatie duo-commissieleden

De Staten namen afscheid van Statenleden Jaap Bond (CDA) en Crys Larson (VVD). Crys Larson wordt benoemd als burgemeester van de gemeente Wijdemeren. Jaap Bond gaat aan de slag als voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur.
De commissaris van de Koning benoemde Grethe van Geffen (CDA) en Marleen Sanderse (CDA) tot Statenlid. Daarnaast installeerde de commissaris van de Koning twee duo-commissieleden: Diana  Dekker van het CDA en Niklas Roosendaal namens de VVD. 
Elke fractie in PS kan maximaal 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid mag aan vergaderingen van de Statencommissie deelnemen waarin hij of zij benoemd is. Een duo-commissielid mag echter niet deelnemen aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

De hamerstukken

Provinciale Staten hebben ingestemd met:

  • Ontwerpbegroting 2020 van Plassenschap Loosdrecht e.o. met zienswijzen.
  • De subsidie voor agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) loopt in 2021 af. Alle betrokken partijen hebben samen én met experts de knelpunten en kansen onderzocht die dit met zich meebrengt. Na een verkenningsjaar zijn er nu afspraken gemaakt om samen de natuur in Noord-Holland te verbeteren. PS stemden daarmee in.
  • Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 11 november 2019. Terugkijken van de vergadering kan op de website