Waterniveau verhoogd voor nattere natuur in Waalenburg

(15 november 2019)

De provincie Noord-Holland zet een belangrijke stap in het herstel van het oudste weidevogelreservaat van Nederland, Waalenburg op Texel. Voor de eerste keer gaat de nieuwe hoofdstuw omhoog, waarmee het waterniveau stijgt en de natuur weer natter wordt.

In kleine stapjes gaat elk jaar de stuw een stukje verder omhoog, tot aan het oorspronkelijke waterniveau. Hierdoor krijgt het gebied het natte karakter terug en kan de beschermde flora en fauna in het natuurgebied herstellen.

Waterniveau via stuw verhoogd bij Waalenburg om vispassage te creeren

Natte natuur

De nieuwe hoofdstuw is het sluitstuk van de grootscheepse werkzaamheden in 2018 en 2019. Het originele watersysteem werd hersteld aan de hand van oude kaarten. Kreken werden teruggebracht of verdiept en kilometers natuurvriendelijke oevers werden aangelegd. Dit alles om de biodiversiteit te vergroten en meer leven langs het water te creëren. Dat is ook voor weidevogels en hun jongen van belang, die in Waalenburg op zoek zijn naar voedsel.

Vispassage

De afgelopen maanden is de nieuwe hoofdstuw afgemaakt, waarin ook een vispassage is geplaatst. Deze verbindt de wateren binnen het natuurgebied met die daarbuiten. Zo kunnen vissen vanaf gemaal Krassekeet de hoofdwatergang van Waalenburg inzwemmen. De nieuwe vispassage gaat dit jaar nog open.

Vooral het leefgebied van de paling en de driedoornige stekelbaars wordt met de vispassage vergroot. Jonge palingen zwemmen duizenden kilometers vanuit het Caribisch gebied en willen dan de  binnenwateren van Texel in om op te groeien. Dankzij de vispassage kunnen ze nu ook Waalenburg in. De driedoornige stekelbaars zwemt via de passage Waalenburg in en uit, op zoek naar voedsel aan het wad. Op zijn beurt is het stekelbaarsje weer een hapje voor de vele lepelaars die alweer in Waalenburg zijn gesignaleerd.

Hand aan de kraan

De afgelopen zeven jaar zijn voorbereidingen getroffen om het waterniveau te kunnen verhogen. Een fijnmazig netwerk van peilbuizen monitort in en rondom Waalenburg het effect van de vernatting. Uitgangspunt is dat niemand hinder mag ondervinden. Daarom wordt in kleine stapjes verhoogd en zijn allerlei extra maatregelen genomen, zoals het ophogen van percelen. Alle afspraken zijn vastgelegd in het draaiboek Hand aan de kraan.

Programma Natuurontwikkeling Texel

De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en  LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.