HOV in 't Gooi: bomenkap

(16 oktober 2019)

Eind maart start de bouw van de vrije busbaan in Hilversum, de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg en de aanleg van een natuurbrug voor overstekend wild in Anna’s Hoeve. Ter voorbereiding is begin oktober in Monnikenberg een start gemaakt met het kappen van bomen.

De bomenkap in Hilversum staat in de plannen voor de bouw van de busbaan en de natuurbrug. De provincie en de 5 betrokken gemeenten hebben de plannen al in 2014 bestuurlijk vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarna volgden nog het provinciaal inpassingsplan en de procedures rondom de aanbesteding.

Vragen vanuit omgeving

Nu we gestart zijn met de bomenkap, krijgen we vragen over hoe het zit met bijvoorbeeld stikstofdepositie en CO2. De onderzoeken die aan het provinciaal inpassingsplan ten grondslag liggen, zijn rechtsgeldig. Dat geldt ook voor de vergunningen, ontheffingen en de kapmeldingen die zijn gedaan. De aanleg van de busbaan én het verleggen van de Weg over Anna’s Hoeve hebben geen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden tot gevolg. Ook CO2 speelt niet: alle bomen die CO2 opnemen worden gecompenseerd.

Vooruitlopend op de kap zijn in de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg mitigerende en compenserende maatregelen genomen om flora en fauna in het gebied te beschermen. De rechter vindt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om te zorgen dat de uitvoering geen negatieve gevolgen heeft voor de verschillende populaties dieren in het gebied. Begin dit jaar is BAM gecontracteerd voor de realisatie van het Hilversumse deel van HOV in ’t Gooi.