Werkzaamheden HOV in ’t Gooi lopen geen vertraging op

(18 september 2019)

De aanleg van de busbaan tussen Huizen en Hilversum heeft geen stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Van vertraging door het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) is dan ook geen sprake.

Daarnaast heeft de rechter de voorlopige voorziening die door de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve (VBAH) werd aangevraagd om de kapwerkzaamheden in Anna’s Hoeve en Monnikenberg uit te stellen, verworpen. Dit betekent dat BAM Infra binnenkort van start gaat met het kappen van bomen en het bouwrijp maken van de grond.

Artist impression van HOV in 't Gooi

De onderzoeken naar stikstof zijn gedaan in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin is het totale maximale planeffect onderzocht. Dat wil zeggen dat het effect van alle ruimtelijke ontwikkelingen die door het PIP mogelijk worden gemaakt, in beeld zijn gebracht. Dit betreft dus ook de uitstoot van stikstof als gevolg van de aanleg van de verlegde Weg over Anna’s Hoeve. De maximale toename is nihil, ofwel 0,00 mol per hectare per jaar. Dit komt onder meer omdat de omliggende Natura 2000-gebieden op relatief grote afstand liggen van het plangebied.

De recente uitspraak van de Raad van State waarbij het gebruik van PAS als toestemmingsbasis voor activiteiten aan banden wordt gelegd, heeft dan ook geen gevolgen voor de geplande aanleg van de HOV busbaan door de natuurgebieden Anna’s Hoeve en Monnikenberg. Ook de nieuwe rekentool die het Ministerie onlangs beschikbaar heeft gesteld voor stikstofberekeningen, gaat naar verwachting geen andere uitkomsten geven.

Voorlopige voorziening bomenkap afgewezen

De voorlopige voorziening, aangevraagd door de Vereniging Behoud Anna’s Hoeve om de kapwerkzaamheden in Anna’s Hoeve en Monnikenberg uit te stellen, is begin deze week door de rechter verworpen. De rechter vindt dat er voldoende maatregelen worden genomen om te zorgen dat de uitvoering van het project geen negatieve gevolgen heeft voor de verschillende populaties dieren in het gebied.