Gedeputeerde Rommel in overleg met Agrarisch Collectief Stikstof

(24 april 2020)

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) heeft op 23 april overleg gevoerd met het Agrarisch Collectief Stikstof Noord-Holland over stikstof en landbouw. Het collectief kon reageren op, en vragen stellen over, de voorstellen die samen met het Rijk en de andere provincies zijn gemaakt.

Er was in eerste instantie zorg dat de voorstellen die werden voorgelegd al vaststonden. “Dat is echter niet het geval,” begon gedeputeerde Rommel het overleg. “Dit voorstel willen we met jullie bespreken. Dit proces doorlopen we heel zorgvuldig, we willen kwaliteit boven snelheid. En het is een moeilijke situatie met veel uitdagingen.”

De 2 onderwerpen die hoog op de agenda stonden waren het extern salderen met veehouderijen en het verleasen van stikstofruimte. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, het vergunde aandeel stikstof deels kan overdragen aan een ander. Tot nu toe kan dat in alle sectoren, behalve bij agrarische bedrijven met dierrechten, zoals melkveehouderijen. 

Verleasen is een manier om tijdelijk aan stikstofruimte te komen. Als een aannemer bijvoorbeeld woningen wil bouwen, dan komt er tijdelijk stikstof vrij tijdens de bouwfase. Om dit toch mogelijk te maken, kan de aannemer aankloppen bij een agrariër om een deel van zijn niet benutte stikstofruimte van zijn stal of bedrijfsgebouwen tijdelijk over te nemen. Hiervoor spreken de 2 partijen een marktconforme vergoeding af.

Onderscheid

In de voorstellen die op tafel liggen wordt niet uitgegaan van de scheiding van 2 soorten stikstof: ammoniak en stikstofoxiden. Het registratiesysteem zou door het scheiden van deze 2 stikstoffen erg ingewikkeld worden. Daarnaast stoot industrie ook ammoniak uit en de landbouw stikstofoxiden.

Volgens het collectief is het wenselijk om dat onderscheid toch te maken, omdat zij vrezen dat de industrie grootschalig stikstof opkoopt, waardoor de landbouw als het ware wordt uitgekocht. Als er zogenoemde ‘schotten’ worden geplaatst tussen deze 2 soorten stikstof blijft volgens hen de stikstofruimte beschikbaar voor de landbouwsector.

Een onderwerp dat eveneens op tafel kwam, was het legaliseren van bedrijven die een melding hebben gedaan vanuit het door de Raad van State gewezen Programma Aanpak Stikstof (PAS). Zij hebben nu alsnog een vergunning nodig. Gedeputeerde Rommel verzekerde dat dit hoog op de agenda staat en dat hier zo snel mogelijk een oplossing voor wordt gezocht. 

Out of the box

Rommel benadrukte nogmaals dat zij de ideeën en input van de Noord-Hollandse agrariërs zeer waardeert en ook bespreekt met de andere provincies en het Rijk. Daarom heeft ze de andere provincies voorgesteld om eerst nog een brainstorm te organiseren met Nederlandse agrariërs. “We gaan deze brainstorms opsplitsen in 2 groepen: provincies en agrariërs in Noord-Nederland en in Zuid-Nederland. En dan gaan we niet praten aan de hand van voorstellen, maar volledig out of the box denken.” Het collectief reageerde positief op dit idee.

Om zorgvuldigheid te blijven waarborgen houdt de provincie vast aan de gebiedsgerichte aanpak. Door te spreken met alle belanghebbenden en per gebied te kijken wat nodig is om stikstof bij de bron aan te pakken, moet leegkoop voorkomen worden. Daarnaast wordt de provincie geadviseerd door de provinciale regietafel die bestaat uit afgevaardigden uit onder andere industrie, natuurorganisaties, Schiphol en landbouw. 

Naast de nog te organiseren brainstorm, sprak Esther Rommel met het collectief af om hen bij de voorstellen en plannen te blijven betrekken. Zowel via het collectief als via de provinciale regietafel.