Regio adviseert minst bezwaarlijke alternatief netaansluiting wind op zee

(24 april 2020)

De provincie Noord-Holland heeft namens alle betrokken partners een regioadvies over de netaansluiting van het windpark Hollandse Kust West Beta (HKwB) verstuurd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het regioadvies is uitgebracht door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

De regio had het liefst gezien dat alle noodzakelijke netaansluitingen van de windparken Hollandse Kust Noord (HKN), West Alpha (HKwA) en West Beta gecombineerd zouden worden in 1 tracé. Dat blijkt niet mogelijk. De regio vindt daarom het zuidelijke tracé langs het terrein van Tata Steel het minst bezwaarlijke alternatief voor een netaansluiting van Hollandse Kust West Beta (zie kaart). 

Zuidelijk tracé langs terrein van Tata Steel

Zo min mogelijk hinder

Op basis van een Integrale Effecten Analyse hebben de regiopartners de 4 voorgelegde tracés vergeleken. Het uitgangspunt daarbij was dat inwoners, strand(huis)bezoekers en het bedrijfsleven zo min mogelijk hinder ondervinden. Het zuidelijke tracé langs het terrein van Tata Steel - dat de regio adviseert - ligt op grotere afstand tot de woningen in Wijk aan Zee dan de 3 andere tracés. Hierdoor zijn eventuele overlast of gezondheidsrisico’s lager. Overlast van werkverkeer door Wijk aan Zee wordt makkelijker vermeden als dat over of langs het Tataterrein plaatsvindt. Ook belangrijk is dat de strandhuisexploitanten en –gebruikers bij het tracé voor HKN en HKwA niet nog een seizoen met werkzaamheden worden belast.

Aandacht voor gezondheid

De regio vraagt nadrukkelijk om overlast tijdens en na de aanleg zoveel mogelijk te beperken. De beoogde uitbreiding van het transformatorstation en het kabeltracé voor HKwB liggen direct in de invloedssfeer van een woongebied en een recreatiestrand, en in de nabijheid van industrie. Daarom verzoeken de regiopartners om extra zorg en aandacht voor de goede gezondheid van bewoners en bezoekers, het voorkomen van extra geluid (inclusief laag frequent geluid), het wegnemen van zorgen over bijvoorbeeld magnetische straling en geluid en het realiseren van draagvlak en begrip voor deze maatregelen. Ook willen ze graag met het ministerie van gedachten wisselen over ruimhartige compensatiemaatregelen.