Zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed zijn

(18 augustus 2020)

Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is door 21 partijen ondertekend. Wat het Gebiedsakkoord bijzonder maakt, is het uitgangspunt dat natuur, recreatie en cultuurhistorie in het gebied elkaar versterken. Dit leidt tot vergaande samenwerking en oplossingen die verschillende belangen dienen en niet uitsluitend het eigenbelang. 4 betrokkenen delen hun verhaal. Deel 1 in de serie: Gerlinde van der Meer, regisseur bij de gemeente Wijdemeren.

Sinds september 2017 is Gerlinde van der Meer betrokken bij de plannen rondom de Oostelijke Vechtplassen. Zij is bij de gemeente Wijdemeren de regisseur voor de uitvoering van het gebiedsakkoord en vertegenwoordigt haar gemeente in de regiegroep Oostelijke Vechtplassen.

“De wens van de gemeente Wijdemeren om het gebied Oostelijke Vechtplassen te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en toegankelijke omgeving is er al jaren. Diverse plannen werden opgesteld maar liepen steeds op niets uit. De tegenstrijdige belangen van de betrokken partijen in het gebied speelden hierbij zeker een rol. Nu, een decennium later, staan er 21 handtekeningen onder het akkoord en zijn de eerste projecten in uitvoering.” 

Gerlinde van der Meer

Belangen op tafel

“Ik ben blij met waar we nu staan met de regie- en stuurgroep Oostelijke Vechtplassen. We moesten van ver komen, het was zeker geen gemakkelijk proces. En ook nu lopen we nog weleens tegen zaken aan. Maar dankzij de Mutual Gains Approach (MGA) die we hebben toegepast zijn we nader tot elkaar gekomen. Dit heeft geleid tot het gebiedsakkoord. En ook bij de uitvoering van het akkoord passen we deze benadering toe.”

In de Mutual Gains Approach leggen alle betrokken partijen hun belangen op tafel en lichten de achtergronden daarvan toe, zodat er begrip ontstaat voor ieders positie. Vervolgens wordt door de partijen gezamenlijk gezocht naar oplossingen en plannen waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan alle belangen die zijn besproken.

“Meestal doen we dit in een proces waarbij getrechterd wordt van grove plannen naar steeds concretere uitwerkingen. Stap voor stap, zodat voor ieder duidelijk en transparant is waar we staan en wat de volgende stap is. Deze aanpak vraagt van de partijen aan tafel dat zij open en transparant zijn over hun belangen en wensen. Pas dan kan er rekening mee worden gehouden. En het spreekt voor zich dat het daarbij enorm belangrijk is dat partners het elkaar ook gunnen verder te komen en zich daarvoor willen inspannen.”

Goede oplossingen voor iedereen

“Je moet het zien als een proces totdat je komt tot een plan waar iedereen mee verder kan. Dat valt natuurlijk niet mee. Alle betrokken partijen hebben hun eigen belangen en die komen niet altijd met elkaar overeen. Om de recreatie te bevorderen is de aanleg van vaarverbindingen in de Oostelijke Vechtplassen belangrijk. Echter, de aanleg en het beheer van deze verbindingen kan de natuur verstoren. De tegenstellingen en verschillende belangen hebben er in het verleden toe geleid dat plannen weer in de ijskast verdwenen. Nu hebben we het akkoord: we zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed zijn. De gedachte daarbij is dat waar de natuur sterker wordt, er ook meer ruimte voor recreatie ontstaat en dat wanneer recreatie ruimte krijgt, ook de natuur aandacht krijgt. We kijken daarbij naar het hele gebied en niet alleen naar die ene postzegel waarop een project zich afspeelt. Vandaar ook de naam ‘gebiedsakkoord’.”

“Goede communicatie, het zoeken naar overeenkomsten en het verder kijken dan je eigen belang is essentieel bij de uitvoering van het akkoord. Ik ben mij dan ook steeds bewust van het proces waar we in zitten. En gaandeweg is het soms nodig om bij te stellen. Ook dat doen we in overleg. Deze werkwijze kost tijd maar ik zie de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak en samenwerking die we daarbij nu hebben opgebouwd. Dit krijg ik ook terug van de betrokken partijen. Een bevestiging dat we samen goed bezig zijn.”

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

In 2017 hebben 21 partijen (overheden, bewoners- en natuurorganisaties, watersport- en recreatieondernemers) hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het markeerde de start van tal van projecten die het gebied klaar voor de toekomst maken. Hiervoor investeren de ondertekenaars bijna € 80 miljoen tot 2027. De maatregelen bestaan onder meer uit het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit, de aanleg van 800 hectare nieuwe natuur, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van recreatieve routes voor varen, fietsen en wandelen en het baggeren van de Loosdrechtse Plassen. Kijk voor meer informatie over de projecten van het Gebiedsakkoord op www.vechtplassen.nl

Dit artikel verscheen eerder in &Holland, het digitale magazine van de provincie Noord-Holland. Foto: PNH / Bas Beentjes. 
 

Uitgelicht