Samen voor duurzaam voedsel

(18 december 2020)

De provincie streeft naar een schone en veilige productie van betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen.

Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor het klimaat, bodem, milieu en dierenwelzijn. In de Voedselvisie 2020-2030 beschrijft de provincie de kansen en uitdagingen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem. Op het nieuwe platform ‘Boer & Business in Balans’ staan inspirerende projecten en activiteiten die laten zien wat er al gebeurt. 

Gedeputeerde landbouw Ilse Zaal: ”In Noord-Holland wonen ruim 2,8 miljoen mensen die voor hun eten afhankelijk zijn van circa 30.000 bedrijven in de voedselsector. De manier van voedsel produceren, distribueren, verwerken en consumeren leidt steeds meer tot maatschappelijke discussie. Dit omdat het milieu, de bodem, het klimaat, de omgeving, onze gezondheid en het verdienmodel van de agrarisch ondernemer onder druk staan. Er moet iets veranderen. De provincie zet zich in om de transitie te versnellen. De Voedselvisie is de basis daarvoor.” 

Om een verandering te realiseren is het nodig dat alle partijen in de voedselketen een steentje bijdragen. Niet alleen de agrarische sector en de voedselverwerkers zijn aan zet, maar ook bijvoorbeeld de detailhandel, consumenten en afvalverwerkers. Het hele voedselsysteem is complex en het kost tijd om te veranderen. Ilse Zaal: “Er moet nog veel worden uitgezocht en worden geëxperimenteerd. Dat gebeurt al. Ik zie ondernemers kansen oppakken en uitdagingen aangaan. Zij komen zelf of vanuit brancheverenigingen met oplossingen op vraagstukken zoals: meer waardering en verdiensten voor het vak en het bedrijf, het verminderen van CO2 en stikstof en het versterken van de biodiversiteit. Deze koplopers zijn een voorbeeld voor andere ondernemers en hun kennis moet gedeeld worden. Het nieuwe platform 'Boer & Business in Balans’ is in het leven geroepen om die kennis verder te verspreiden en goede ideeën te delen.” 

Ilse Zaal in video over VoedselvisieIlse Zaal vertelt over de Voedselvisie en platform Boer & Business in balans (klik op afbeelding om video te starten)

Uitvoering 

Voor de uitvoering van de voedselvisie is € 6,1 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag wordt besteed in de vorm van subsidies en opdrachten en cofinanciering van projecten en activiteiten die worden uitgevoerd. De provincie wil onder andere bijdragen aan projecten en activiteiten die bijdragen aan een betere balans tussen voedselproductie en de zorg voor bodem, water en biodiversiteit. Daarnaast stimuleert de provincie een betere aansluiting van ‘groen’ onderwijs op de arbeidsmarkt en initiatieven die zorgen voor meer consumptie van regionale seizoensproducten. Ook draagt de provincie bij aan uitvoeringsprogramma’s van bijvoorbeeld Voedsel Verbindt, Seed Valley en de Greenport. 

Vitaal landelijk gebied 

De ruimte in het landelijk gebied is hard nodig voor het produceren van voedsel, maar ook voor recreatie en toerisme en natuur. Afstemming over het gebruik van het gebied is dus noodzakelijk. Vooral omdat de druk op ruimte de komende jaren zal toenemen. De provincie maakt daarom 3 visies die moeten bijdragen aan een vitaal landelijk gebied: De Voedselvisie, het Masterplan Biodiversiteit en de Visie Recreatie & Toerisme. 
 

Uitgelicht