Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 3 februari 2020

(04 februari 2020)

Tijdens de eerste Statenvergadering van 2020 debatteerden Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) over de bomenkap in de Schoorlse Duinen en Regionale Energie Strategieën.

De publieke belangstelling was groot. De zijvleugel van de Statenzaal was vol bezoekers. Eerst met sympathisanten van het burgerinitiatief van de Stichting ter behoud van het Schoorlse en Noord-Kennemerduingebied. En later op de middag met Noord-Hollanders die zich zorgen maken over de Regionale Energiestrategieën (RES) en de afstandseis van windmolens tot woningen.

Geen besluit over het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap’

Provinciale Staten namen geen besluit over het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap’. Ze spraken hier uitgebreid over en er werden 8 moties over ingediend. De heer Engelbregt van stichting ‘Stop de bomenkap in de Schoorlse en Noord-Kennemerduinen’ lichtte de bezwaren van de stichting nog eens toe. Na een lange schorsing stelde gedeputeerde Rommel voor om een besluit over het burgerinitiatief en de moties aan te houden, zodat zij verder in overleg kan met de stichting. De heer Engelbregt kon zich hierin vinden. PS stemden in met dit voorstel, met 1 stem tegen (CU). Het voorstel van de stichting en de moties komen later terug op de agenda.

Regionale Energie Strategieën

De partijen spraken ook uitgebreid over het ontwerpbesluit over het 'Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën’. Bij een RES gaan de provincie, gemeenten en waterschappen met inwoners en experts op zoek naar locaties voor zonnepanelen of windmolens. Diverse moties en amendementen werden hierover ingediend. Gedeputeerde Stigter stelde de partijen voor hun moties en amendementen aan te houden tot juni, met uitzondering van een amendement van de VVD voor het verwijderen van kaarten en het aanpassen van de tekst van het ontwerpbesluit. De oppositiepartijen konden zich niet vinden in dit voorstel. Uit onvrede namen de fracties van het CDA, de CU, FvD, de PVV, de SP en 50Plus/PvdO niet deel aan de stemming over het ontwerpbesluit. De moties en amendementen werden alsnog in stemming gebracht. Alleen het amendement van de VVD werd aangenomen. 

Uit onvrede namen de fracties van CDA, CU, FvD, PVV, SP en 50Plus/PvdO niet deel aan de stemming over het ontwerpbesluit over de Regionale Energiestrategie├źn.
Fracties van CDA, CU, FvD, PVV, SP en 50Plus/PvdO namen niet deel aan de stemming over het ontwerpbesluit over de Regionale Energiestrategieën.

Andere moties

Een motie van het CDA, de VVD en de SP over het organiseren van participatiebijeenkomsten over de omgevingsverordening voor gemeenteraadsleden en waterschapsbesturen, haalde een meerderheid. PS namen ook een motie aan van de SP, de PvdA , de PvdD en 50Plus/PvdO om Gedeputeerde Staten te verzoeken bij de minister te lobbyen voor het afschaffen van de verhuurderheffing en andere heffingen die het investeringsvermogen van corporaties belemmeren. Een motie van de PvdD, de SP en 50Plus/PvdO over toetsingskaders voor dierenwelzijn bij evenementensponsoring haalde geen meerderheid van stemmen. 

Installatie duo-commissieleden

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk installeerde de heer Lelkes (FvD) en de heer Vaassen (50Plus) als duo-commissielid. Een duo-commissielid maakt geen deel uit van de Provinciale Staten-vergaderingen.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 3 februari 2020.