Provinciale Staten trekken miljoenen uit om gevolgen coronacrisis te verzachten

(20 mei 2020)

Provinciale Staten van Noord-Holland trekken € 110 miljoen uit voor maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Dit besloten zij tijdens hun eerste online vergadering op 18 mei. Ilse Zaal (D66) werd benoemd als gedeputeerde.

Het was een bijzondere vergadering, waaraan alle Statenleden op afstand deelnamen. De publieke tribune was gesloten, maar de openbare vergadering was via internet voor iedereen te volgen. De commissaris van de Koning schorste de vergadering om 22.45 uur tot maandag 25 mei. De vergadering wordt dan hervat met onder andere een agendapunt over de Duinpolderweg. 

Lege Statenzaal

Toespraak commissaris van de Koning

Bij het begin de vergadering wees Commissaris van de Koning Arthur van Dijk erop dat Provinciale Staten niet eerder online vergaderden. “Dat ons openbaar bestuur en de democratie blijven functioneren, is zeker in deze crisistijd extra belangrijk”, zei Van Dijk. “Het debat moet als vanouds gevoerd kunnen worden, en we moeten samen keuzes kunnen maken die nodig zijn voor onze provincie.” Hij sprak lovende woorden uit over de wijze waarop de Noord-Hollanders omgaan met de beperkingen van de coronamaatregelen en over de inzet van zorg- en veiligheidsmedewerkers. Tegelijkertijd toonde hij zich bezorgd over de onzekerheid voor veel ondernemers en ZZP’ers. 

Afscheid gedeputeerde Jack van der Hoek en online belofte

Na zijn toespraak stond Van Dijk stil bij het afscheid van gedeputeerde Jack van der Hoek. Hij sprak zijn waardering voor hem uit en bedankte hem voor zijn inzet. Ilse Zaal volgt Van der Hoek op als gedeputeerde Economie, Landbouw en Bestuur. Zij legde de belofte online af vanuit haar werkkamer. Provinciale Staten installeerden daarna Linde Gonggrijp als Statenlid en Remco Vonk als duo-commissielid voor D66. Ook zij legden de belofte online af. 

Spoeddebat over de biomassacentrale in Diemen

Naar aanleiding van een actualiteit ingediend door van Daniël van den Berg (FVD) en Willemien Koning-Hoeve (CDA) debatteerden Provinciale Staten uitgebreid over de biomassacentrale die in Diemen komt. Diverse partijen dienden hierover moties in. Statenleden van verschillende partijen stelden vragen over de duurzaamheid van de centrale, over de gevolgen voor de natuur, over de herkomst van het hout en over mogelijkheden om de bouw van de centrale nog te voorkomen. In de beantwoording van de gedeputeerden Edward Stigter en Esther Rommel op de vragen, brachten zij naar voren dat de vergunningverlening voor de biomassacentrale een erfenis is van het vorige college, dat de vergunningsaanvraag aan de wettelijke vereisten voldeed en dat er geen juridische basis was om de vergunning alsnog te weigeren. Stigter gaf aan wel een breed debat te willen voeren over hoe in de toekomst om te gaan met biomassacentrales. De moties werden niet aangenomen. 

Spoeddebat over schade aan de natuur door tribune circuit Zandvoort

Naar aanleiding van een artikel in de krant Trouw over de aanleg van een fundering voor tijdelijke extra tribunes voor het circuit van Zandvoort, met vervuilende asfaltblokken in een beschermd natuurgebied, vond op verzoek van Ines Kostic (PvdD) een spoeddebat plaats. Diverse partijen willen dat het duingebied wordt hersteld. Volgens gedeputeerde Rommel had het circuit van Zandvoort geen toestemming voor het gebruik van asfaltbrokken voor de aanleg van een tijdelijke tribune en is sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming. In de beantwoording op vragen aan het college deelde zij mede dat zij de Omgevingsdienst Noord-Holland opdracht gaat geven om handhavend op te treden. 

Steunfondsen

Provinciale Staten namen een besluit over twee fondsen: een Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van € 100 miljoen om op een duurzame manier de economische en maatschappelijke effecten van de crisis zoveel mogelijk te verzachten (van VVD, GL, D66, PvdA, CDA) en een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van € 10 miljoen voor steunmaatregelen en regelingen voor onder andere werknemers, ondernemers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties zoals dorps- en buurthuizen en verenigingen (van PvdA, VVD, D66, GL, SP, CU, CDA). Ook werd een motie van het CDA en de CU aangenomen over het soepel omgaan met het innen van pachtgelden en boeren en tuinders die dat nodig hebben uitstel te verlenen. Andere moties over maatregelen door de provincie in het kader van de aanpak van het coronavirus haalden geen meerderheid. 

Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten

Sinds 9 april 2020 is de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ van kracht. Deze wet maakt het mogelijk dat Provinciale Staten online vergaderen. Op 18 mei gebeurde dat voor het eerst in Noord-Holland. De besluiten die Provinciale Staten namen zijn voorgenomen besluiten. Om te voorkomen dat het stemmen tijdens de online vergadering te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de stemming over moties van hun partij. Het daadwerkelijk stemmen vindt achteraf plaats door middel van ‘briefstemmen’. De Statenleden die aan de vergadering deelnamen geven dan op een formulier aan hoe zij stemmen en sturen dit ondertekend naar de Statengriffie. De uitslag wordt daarna verwerkt en gepubliceerd bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering. De Statengriffie gaat de manier waarop de online vergadering plaatsvond evalueren en past de procedures eventueel aan. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Alle voorstellen, moties en stukken zijn te vinden bij de agenda van Provinciale Staten van 18 mei 2020. Terugkijken van de vergadering kan via de website.

Uitgelicht