Extra bijdrage Noord-Holland voor stikstofwerk aan IPO bezegeld

(19 november 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland staan ook in 2021 garant voor extra geld voor het stikstofdossier in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het IPO behartigt de belangen van de 12 provincies in Den Haag en Brussel. Voor het vele extra werk dat het stikstofdossier voor het IPO met zich meebrengt, besloten alle provincies extra geld beschikbaar te stellen.

Natuurgebied met water en weiland

Intensief overleg

In het IPO komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde, die voor alle provincies van belang zijn en die onderling afgestemd worden. Dat is voor het onderwerp stikstof niet anders. Wel anders is dat de uitspraak van de Raad van State over de programmatische aanpak stikstof in mei 2019 drastische gevolgen had. Van het een op het andere moment mochten veehouderijen niet meer uitbreiden, woonwijken en wegen niet meer worden aangelegd en konden industriële activiteiten niet meer worden verricht. Sindsdien wordt er over stikstof intensiever overlegd dan over andere onderwerpen tussen provincies onderling en tussen provincies en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. 

Extra kosten

Via allerlei werkgroepen en wekelijkse overleggen van ambtelijke en bestuurlijke commissies wordt hard gewerkt aan oplossingen om de kwetsbare natuur te beschermen en verbeteren, terwijl economische ontwikkelingen ook weer op gang kunnen komen. De organisatie en middelen die daarvoor nodig zijn, geven vanzelfsprekend de nodige extra kosten. Hierover hebben alle IPO-partijen besloten deze de komende jaren samen te blijven dragen. Belangrijker is echter de kruisbestuiving van kennis en ervaringen tussen de provincies in de aanpak van stikstof die dit overleg oplevert.  

Besluit

Op 17 november 2020 namen Gedeputeerde Staten het besluit om ook in 2021 garant te staan voor het Noord-Hollandse aandeel. De provincie draagt komend jaar € 347.000 bij aan het IPO voor hun werk aan het stikstofdossier.