Ter inzagelegging gesloten

(17 november 2020)

De provincie Noord-Holland heeft de terinzagelegging van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het ontwerp-Watergebiedsplan (WGP) voor het project Schil Naardermeer gesloten. Op deze ontwerpplannen kon vanaf 5 oktober 2020 gedurende zes weken een zienswijze worden ingediend.

Een aantal partijen en personen heeft een zienswijze ingediend op de ontwerpplannen. Op deze zienswijzen wordt ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van de plannen. Het definitieve Provinciaal Inpassingsplan Schil Naardermeer en Watergebiedsplan Naardermeer en omringende schil worden naar verwachting in het voorjaar 2021 vastgesteld door Provinciale Staten respectievelijk het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt na vaststelling van de plannen een persoonlijk bericht.

In het PIP zijn de planologische en juridische kaders vastgelegd met als bijlage het inrichtingsplan met de inrichtingsmaatregelen. Het PIP regelt de bestemmingswijziging van de nu nog agrarische gronden in de Schil naar de bestemming ‘natuur’. Het watergebiedsplan wordt door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vastgesteld. In dat plan wordt beschreven waar en hoe de waterpeilen in het Naardermeer en de omliggende schil worden gewijzigd.