Vrijwillige opkoopregeling veehouderijen ook in Noord-Holland

(23 november 2020)

De provincie Noord-Holland biedt agrarische bedrijven met hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura 2000-gebieden liggen een extra mogelijkheid om te stoppen.

Samen met de 11 andere provincies heeft zij budget gekregen om dergelijke bedrijven aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. 

Koeien

Voor zover bekend willen agrariërs in Noord-Holland liever verplaatsen dan geheel stoppen en daarvoor geldt deze regeling niet. Gedeputeerde Esther Rommel nodigt hen, maar ook de agrariërs die willen stoppen, uit om met haar in gesprek te gaan en te zoeken naar oplossingen op maat. “Alle boeren in onze provincie zijn uiteraard van harte welkom, maar in eerste instantie ga ik graag in gesprek met de bedrijven die in of vlakbij de stikstofgevoelige natuurgebieden liggen”, aldus Rommel.     

Inzet landbouw

Het kabinet wil ervoor zorgen dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit. Op dit moment wordt deze natuur te veel belast met stikstof. Om deze belasting te verlagen, vraagt dit inzet van iedere sector, ook van de landbouw.

Opkopen van ‘piekbelasters’

De regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden is gepubliceerd in de Staatscourant. Via deze regeling kunnen provincies en agrarische bedrijven een koopovereenkomst sluiten. De regeling is gericht op het kunnen opkopen van ‘piekbelasters’: bedrijven die een relatief hoge belasting veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig én overbelast zijn. Provincies doen de aankopen op basis van gebiedsgerichte afwegingen, waarbij ook rekening gehouden kan worden met het realiseren van andere doelen, zoals het klimaatbestendiger maken van verdrogingsgevoelige gebieden. Voorwaarde voor de aankoop door provincies is dat de veehouderijlocatie sluit. De regeling is gericht op bedrijven met een hoge stikstofuitstoot binnen 10 kilometer van een Natura 2000-gebied.

Vrijwillige regelingen

Met een breed ondersteuningspakket van € 1,9 miljard tot 2030 helpt het kabinet boeren om duurzamer te produceren en boeren die willen stoppen. De opkoopregeling is één van de regelingen die het kabinet hiervoor aankondigde. In 2021 komt nog een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar, de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Voor deze regeling kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders zich te zijner tijd zelf opgeven, ook als ze niet door de provincie als piekbelaster zijn aangemerkt.

Ruimte voor natuur en voor ontwikkeling

Voor de huidige opkoopregeling stelt het kabinet € 350 miljoen beschikbaar aan de provincies. Via een vooraf bepaalde verdeelsleutel krijgt elke provincie een vaststaand bedrag. Doordat de provincie in bepaalde gebieden gericht veehouderijen kan opkopen, komt er binnen dat gebied ruimte vrij voor natuurherstel en ontstaat er tegelijkertijd meer ruimte voor blijvende agrariërs in dat gebied en voor andere ontwikkelingen. Bovendien worden agrariërs die willen stoppen op deze manier geholpen.