Provincie helpt corporaties woningen te verduurzamen

(29 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland trekt € 400.000 uit om woningbouwcorporaties te ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. De provincie wil corporaties op die manier stimuleren om samen te werken bij het innovatief verduurzamen van de huurwoningen die zij bezitten. Woningbouwcorporaties kunnen daarvoor een subsidie krijgen van € 5.000 tot € 50.000.

Silhouet van woning in de steigers.

Mogelijk wordt aanvullend een deel van de € 100 miljoen die de provincie Noord-Holland beschikbaar heeft gesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van corona te verzachten besteed aan het verduurzamen van woningen van woningbouwcorporaties.

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 de gebouwde omgeving klimaatneutraal is. Als tussendoel is afgesproken dat tot 2030 in Nederland 1,5 miljoen woningen moeten zijn verduurzaamd. In Noord-Holland komt dat neer op circa 256.000 woningen. Omdat het voor corporaties mogelijk is relatief snel een groot aantal woningen te verduurzamen is in het klimaatakkoord afgesproken dat corporaties als startmotor voor de verduurzaming functioneren. Binnen Noord-Holland is circa 33% van de woningen in eigendom van corporaties.

In de praktijk hebben corporaties moeite met verduurzaming van hun voorraad. 1 van de oorzaken van het achterblijven van corporaties is dat investeringen in verduurzaming voor hen grotendeels onrendabel zijn. Als woningcorporaties de subsidie inzetten om de landelijke Renovatieversneller-subsidie aan te kunnen vragen, levert een beperkte provinciale bijdrage in het ondersteunen van de samenwerking een flink bedrag op voor het verlagen van de kosten van renovatiemaatregelen.

De innovaties die voortkomen uit de samenwerking hebben ook nut voor eigenaren-bewoners die moeten verduurzamen. De kennis die wordt opgedaan zullen wij actief verspreiden onder gemeenten en bouw- en installatiebedrijven, onder meer via het Servicepunt Duurzame Energie.

Gespreid investeren

Meer informatie over de besteding van de € 100 miljoen die de provincie Noord-Holland beschikbaar heeft gesteld om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van corona te verzachten staat in het nieuwsbericht van 7 oktober.