Ter inzagelegging ontwerp-PIP Cruquiusbrug gesloten

(23 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland heeft de ter inzagelegging van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug gesloten.

Het ontwerp-PIP heeft tot en met 16 oktober 6 weken ter inzage gelegen. Een aantal partijen heeft een zienswijze ingediend op de plannen. Op deze zienswijzen wordt ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het ontwerp Inpassingsplan. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt de Nota van Beantwoording. Na vaststelling van de Nota van Beantwoording door Gedeputeerde Staten stellen de Provinciale Staten (PS) naar verwachting begin 2021 een definitief inpassingsplan vast.

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Daarvoor heeft de provincie overlegd met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten.

Definitief Inpassingsplan

Op het definitieve inpassingsplan kunnen partijen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State. Naar verwachting wordt eind 2021 gestart met de eerste werkzaamheden aan de brug.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.cruquiusbrug.nl.