Integratiesessie verkenning moerasvogels

(24 september 2020)

Op 7 september vond online de door corona uitgestelde integratiesessie verkenning moerasvogels plaats. Er waren 18 deelnemers inclusief de organisatoren, hoewel er 40 mensen waren uitgenodigd. Iedereen kreeg de gelegenheid te reageren op een in maart toegezonden tussenrapport over het verbeteren van het leefgebied voor moerasvogels in de Oostelijke Vechtplassen.

De taak van de samenwerkende partijen in de Oostelijke Vechtplassen is moerasvogels zoals de Roerdomp, Woudaap en Zwarte Stern in het Natura 2000-gebied in stand te houden en hun habitat te verbeteren. 

Belangenorganisaties kregen vooraf de gelegenheid ook hun mening te geven via een online enquête. Gevraagd werd onder meer welke maatregelen uit het tussenrapport aanspreken, welke niet en waarom. Voorbeelden zijn het herstellen van rietoevers en legakkers, het herstellen van open landschap met moeras en waterrietkragen en het instellen van een nog flexibeler waterpeil. Projectleider Renier Koenraadt vroeg de deelnemers ook waaraan zij prioriteit zouden geven en waarover zij zich zorgen maken.

Moerasvogel

Alle inhoudelijke reacties worden nu verwerkt. Ook de uitkomsten van de in april onder inwoners gehouden enquête worden verwerkt in het ‘Eindrapport verkenning verbetering leefbaarheid moerasvogels Oostelijke Vechtplassen’. Deelnemers aan de integratiesessie krijgen dit rapport toegezonden. Koenraadt: “Wij willen daarin steekhoudende redeneringen opnemen waarom je in het ene gebied wel iets kunt doen en in het andere niet. Ook met kanttekeningen van inwoners of belangenorganisaties willen we rekening houden.”

Vervolg

De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen besluit naar verwachting in december op basis van het eindrapport, inclusief alle inbreng, welke mogelijkheden verder worden uitgewerkt. Daarna volgt nog een proces met het aanvragen van vergunningen. Het voornemen is de uiteindelijke maatregelen in 2021 en 2022 uit te voeren. 
 

Uitgelicht

Contact

Voor vragen over de projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen kunt u contact opnemen met de projectorganisatie via e-mail: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.