Zoekgebieden zon en wind: waar en hoe kunnen we energie opwekken in Noord-Holland

(14 april 2021)

In de Regionale Energiestrategie (RES) staat op welke plekken en hoe we duurzame energie kunnen opwekken in Noord-Holland. Deze plekken worden zoekgebieden genoemd.

Noord-Hollands landschap met windturbines aan de horizon

Zoekgebieden voor windturbines en zonneweides hebben in onze regio’s, maar ook in de 28 andere energieregio’s in Nederland, soms tot heftige discussies geleid. De noodzaak van de energietransitie wordt breed onderschreven. Maar er zijn ook zorgen voor de eigen woonomgeving, de effecten op natuur en landschap en landbouwgronden. Daarom hechten de provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschappen eraan dat er tijd en ruimte is voor participatie en inspraak van omwonenden en belanghebbenden. Voordat een vergunning kan worden afgegeven, wordt voor ieder zonnepark en iedere windturbine samen met inwoners en belanghebbenden een zorgvuldige afweging gemaakt.

Informatieavonden

De definitieve RES’en van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid worden eind april gepubliceerd. Deze zijn het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. Bewoners, belanghebbenden en volksvertegenwoordigers hebben hun reactie kunnen geven op het concept en deze zijn in de RES verwerkt. Hierdoor zijn zoekgebieden geschrapt of anders ingetekend en is een aantal nieuwe zoekgebieden toegevoegd. Tijdens de gesprekken en in de vele publicaties valt op dat er vragen zijn over wat de status is van een zoekgebied en hoe het proces er verder uitziet. 

Wat houdt zo’n zoekgebied in? Wat is de status? Hoe kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden hierover nog meepraten? Om die vragen te beantwoorden organiseren de 2 energieregio’s in Noord-Holland online informatieavonden op 21 april (Noord-Holland Noord) en 28 april (Noord-Holland Zuid).

Van zoekgebied naar opweklocatie van zonne- of windenergie

De 45 zoekgebieden in Noord-Holland Noord en 32 zoekgebieden in Noord-Holland Zuid die nu in de RES 1.0 worden opgenomen, hebben geen officiële juridische status. Een zoekgebied krijgt pas juridische status wanneer een gemeente een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweides afgeeft. Hieraan gaat nog een heel proces vooraf. Nadat Provinciale Staten, de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen de RES hebben vastgesteld, moeten deze overheden de zoekgebieden opnemen in hun ruimtelijk beleid. Gemeenten passen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aan en de provincie zorgt dat haar regelgeving zo wordt aangepast dat de RES’en uitgevoerd kunnen worden.

Rondleiding door de RES

Tijdens de informatieavonden op woensdag 21 april (Noord-Holland Noord) en woensdag 28 april (Noord-Holland Zuid) krijgt u van 20.00-21.00 uur een rondleiding door de RES. Vragen die daarbij beantwoord worden zijn: Wat is een zoekgebied voor zonne- of windenergie? Hoe zijn de zoekgebieden tot stand gekomen? Wie hebben er al over meegepraat? Waar staan ze op de kaart? Hoe gaat de samenwerking in de regio en hoe gaan we verder? De informatieavonden zijn te volgen via een livestream op www.energieregionhn.nl/informatieavond-res en www.energieregionhz.nl/informatieavond-res

Voor vragen naar aanleiding van de avond zijn de gemeenten het eerste aanspreekpunt. De contactgegevens van de gemeenten staan op de websites van de energieregio’s.

Vanaf 21 april staan de RES’en op www.energieregionhn.nl en www.energieregionhz.nl.