Gemeenten aan de slag met elk €100.000 subsidie voor het klimaat

(26 februari 2021)

Bijna 400 meer bomen in gemeente Hoorn. Dit is een van de voorbeelden die gemeenten oppakt om in te spelen op de klimaatverandering.

In maart 2020 heeft provincie Noord-Holland daarom totaal €1 miljoen subsidie beschikbaar gesteld. Om de gemeenten te helpen met uitvoeringsprojecten die te maken hebben met klimaatadaptatie, is er bovendien een aparte subsidieregeling voor onderzoek naar relevante plannen. Ook dragen deze projecten bij aan andere belangrijke opgaven zoals vergroten biodiversiteit, gezondheid en sociale cohesie. 

Een aantal gemeenten zijn hier al mee aan de slag. Hieronder staan 3 voorbeelden.

Gemeente Diemen – klimaatadaptieve buurten 

De buurten Scheepskwartier en Vlindertuin in Diemen worden vanaf 2022 opnieuw ingericht. De openbare ruimte wordt volledig klimaatadaptief. Klimaatadaptief wil zeggen dat de steeds heviger wordende regenbuien niet voor schade gaan zorgen en de buitenruimte wordt aangepast aan de toenemende hitte. Diemen gaat daarnaast onderzoeken wat het effect is van de maatregelen: is het echt veiliger en koeler en wat merken de bewoners ervan?

Diemen plangebied

Dankzij het onderzoeken van het effect van de maatregelen kunnen ook andere gemeenten in Nederland leren van de lessen die Diemen opdoet in Scheepskwartier en Vlindertuin. Voor bijvoorbeeld het tegengaan van hittestress is nog veel onbekend in Nederland. Door te meten wat het positieve effect van onder andere het planten van bomen en het gebruik van lichtere straatstenen is, kunnen we in de toekomst beter keuzes maken.

De metingen zijn inmiddels gestart. De verwachting is dat de laatste resultaten in 2025 bekend worden. Neem bij vragen contact op met Mark de Kuster van de gemeente Diemen.

Gemeente Hilversum – aanleg van een filtersysteem bij de Berlagevijver

Het water van de Berlagevijver wordt afgevoerd naar een nieuw aan te leggen infiltratievoorziening. Het hemelwater in de wijk Noord wordt gefiltert, waardoor in de naastliggende wijk het-water-op-straat-probleem vermindert. Ook ontlast dit waterzuivering en neemt de grondwateraanvulling toe.

Berlagevijver in Hilversum

Het infiltreren van hemelwater in de wijk Noord zorgt voor een gezonder watersysteem in het Gooi/Vechtplassen; de waterkwaliteit verbetert hierdoor. Dit project loopt tot en met 2023. 

Het Gemeentelijk Watermanagement Plan gaat uitgebreid in op de aanleg van de infiltratievoorzieningen. Op deze internetpagina van de gemeente Hilversum staat meer informatie. 

Gemeente Hoorn – Verbindend Groen

Volgens de Groenvisie Hoorn (download, pdf 3,26 MB) komen in totaal bijna 400 bomen extra in de gemeente. Groen is per definitie duurzaam en heeft een positieve invloed op het klimaat in de stad. Daarnaast draagt het sterk bij aan het verbeteren van de leefomgeving. In de stad op de hoofdstructuur en in een aantal wijken, waarin meer biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatbestendigheid nodig is, worden bomen geplant. Naast het verminderen van de hittestress hebben de bomen een belangrijke functie bij het opvangen van fijnstof, het opnemen van CO2 en de productie van zuurstof.

In de Groenvisie  is ook een onderdeel opgenomen waarbij inwoners gestimuleerd worden om versteende tuinen te “vergroenen”.  

Bomen in Hoorn

De voorbereidingen voor de aanplant van de 200 bomen ter versterking van de hoofd- en secundaire boomstructuur zijn inmiddels gestart. Naar verwachting kan een deel hiervan nog in het voorjaar geplant worden. 

Aangevraagde subsidieregelingen

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de provincie Noord-Holland. Het gaat om langere perioden van droogte en hitte en extreme neerslag en stormen. Ook stijgt de zeespiegel en zijn de seizoenen verstoord (zachte winters en hete zomers). 

De provincie wil gemeenten stimuleren tot meer maatregelen en helpen met een betere inrichting van het klimaat. Naar verwachting zal voor de zomer 2021 de regeling weer open worden gezet voor aanvragen voor 2021. Gemeenten kunnen tot begin oktober een aanvraag indienen.

Provinciale Omgevingsvisie NH2050

Voor de provincie Noord-Holland is de provinciale Omgevingsvisie NH2050 richtinggevend. De notitie Bouwstenen voor de provinciale aanpak Klimaatadaptatie (pdf, 2 MB) geeft invulling aan de provinciale rol in de complexe opgave hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, zoals beschreven in de Omgevingsvisie. Hiermee kunnen we inspelen op ontwikkelingen die op Noord-Holland afkomen en kunnen we een bijdrage leveren aan het doel om in 2050 de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk hanteerbaar te houden.

Noord-Holland klimaatbestendig in 2050

De provincies hebben met het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie afgesproken dat ze maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo wordt vanaf nu bij alle plannen en projecten rekening te houden met het veranderende klimaat. Op deze manier willen provincies in 2050 klaar zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.