Rapportage beheer damherten naar Provinciale Staten

(15 juli 2021)

Provinciale Staten van Noord-Holland zijn geïnformeerd over de tussenstand in het beheer van damherten.

Uit de rapportage van het afgelopen beheerseizoen, opgesteld door de Faunabeheereenheid, blijkt dat de groei van de populatie is gestopt en het aantal dieren is gedaald door het uitgevoerde beheer. 

Waterleidingduinen

Het beheer van het aantal damherten is nog steeds nodig. In de duingebieden van Noord- en Zuid-Holland is het aantal dermate groot dat de Europees beschermde natuur lijdt onder de graasdruk van de damherten. Het beheer van de populatie is erop gericht het aantal weer in balans te brengen met de andere dieren en planten die ook in dit gebied leven en het nu moeilijk hebben.

Het ingezette beheer voor de populatie damherten heeft de aanvankelijke groei van de populatie sinds 2016 omgebogen in een daling van het aantal. Jaarlijks wordt de voortgang gemonitord en het beheer bijgesteld aan de hand van de meest recente resultaten.

De volledige rapportage staat op de website van de Faunabeheereenheid Noord-Holland.