Stikstofneerslag door bouw nieuwe woningen beter in beeld

(06 juli 2021)

Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar de geschatte stikstofneerslag als gevolg van woningbouw in de provincie tot 2050. De uitkomsten hiervan staan in een onderzoeksrapport, dat als richtlijn kan dienen voor woningbouwactiviteiten.

Uit het rapport (pdf, 6MB) blijkt dat in de meeste gevallen de woningbouw zorgt voor neerslag van stikstof van 0,5 tot 1 mol stikstof per hectare per jaar op de kwetsbare natuurgebieden. Woningen die zeer dicht bij een natuurgebied worden gebouwd, veroorzaken meer stikstof, soms tot 10 mol per hectare per jaar. Ter vergelijking: op de meeste natuurgebieden in Noord-Holland komt jaarlijks 1000 mol stikstof per hectare neer. Het rapport geeft een eerste indicatie van de stikstofneerslag door woningbouw. Voor een concreet woningbouwplan kan dit preciezer worden bepaald. 

Er is dus stikstofruimte nodig om woningbouwprojecten mogelijk te maken. De provincie heeft nu onderzocht wat de omvang is van de mogelijke stikstofneerslag op de Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden als gevolg van woningbouw. Dit is uitgesplitst voor zowel de aanleg als de gebruiksfase van een bouwlocatie. Zo is een inschatting gemaakt hoeveel stikstofruimte nodig is voor woningbouw in de provincie tot 2050. Hiervoor is gebruikgemaakt van de woningbouwplannen zoals opgenomen op www.plancapaciteit.nl. Woningbouwplannen met een vertrouwelijke locatie zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Wat doet de provincie? 

Op basis van het rapport heeft de provincie met gemeenten gesproken die te maken hebben met stikstofneerslag van woningbouw. Zij herkennen het probleem, maar geven aan dat dit vaak pas op de langere termijn gaat spelen. Sommige gemeenten, bijvoorbeeld Zaanstad, ervaren nu wel een probleem waarbij de woningbouw stilligt of vertraagt door stikstof. De provincie helpt deze gemeenten om zaken verder in kaart te brengen en denkt mee over oplossingen. 

Provincie en samenwerkingspartners gebruiken deze informatie inmiddels ook binnen de aanpak van stikstofreductie per Natura 2000-gebied bij het zoeken naar bronmaatregelen. Dit zijn maatregelen die de uitstoot van stikstof direct bij de bron verminderen. Bijvoorbeeld door de verkleining van de veestapel in combinatie met de aanleg van nieuwe natuur of door de aanpassing van de maximale snelheid op provinciale wegen. De informatie geeft een inschatting van de omvang aan stikstofbehoefte en van de locaties waar de grootste stikstofbehoefte is.

Hoe zit het met stikstof?

Sinds het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019 is het lastiger om woningbouwprojecten te realiseren. Woningbouw zorgt voor extra neerslag van stikstof (stikstofdepositie) op de omgeving. Als er in de directe omgeving Natura 2000-gebieden liggen, is woningbouw eigenlijk onmogelijk. Deze gebieden hebben momenteel te maken met te veel stikstofneerslag en zijn dus overbelast. Pas wanneer de stikstofneerslag in die gebieden aantoonbaar afneemt, kunnen er weer nieuwe woningen bijkomen.  

Meer informatie 

Heeft u vragen over woningbouw en stikstof? Stuur dan een mail naar: stikstof@noord-holland.nl