Provinciaal inpassingsplan duurzame Cruquiusbrug (N201) door naar Provinciale Staten

(02 maart 2021)

Gedeputeerde Staten leggen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), inclusief de Nota van beantwoording voor aan Provinciale Staten.

Hiermee worden de nieuwe plannen voor de duurzame Cruquiusbrug in Heemstede (N201)  mogelijk gemaakt. 

De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Aan de westelijke brug richting Hoofddorp vindt groot onderhoud plaats. Met de aanpassingen aan de brug wordt de doorstroming van het wegverkeer op de N201 verbeterd. 

Cruquiusbrug
Zienswijzen

Van 4 september tot en met 16 oktober 2020 konden geïnteresseerden hun zienswijze op het ontwerp voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug (N201) indienen. Op het ontwerp-inpassingsplan zijn in totaal 11 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp op enkele punten aangepast. Zo hoeft er minder grond aangekocht te worden, omdat er geen watergang meer verplaatst hoeft te worden en ligt er een voorstel voor het gebruik van een extra vaarpassage om de veiligheid voor het vaarverkeer te verbeteren. Ook wordt in de toelichting uitgelegd dat er minder bomen gekapt hoeven te worden.

PIP Cruquiusbrug

Voor de bouw van de nieuwe Cruquiusbrug is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nodig. Het PIP Cruquiusbrug gaat in op bestemmingswijzigingen die nodig zijn voor de aangepaste breedte van de nieuwe brug, het verlengen van de bestaande voetgangerstunnel aan de kant van Heemstede en de bouw van een nieuwe fietsonderdoorgang aan de kant van Haarlemmermeer.

Totstandkoming

Het PIP Cruquiusbrug is in overleg met de gemeenten Haarlemmeer en Heemstede, Vervoerregio Amsterdam en Hoogheemraadschap van Rijnland tot stand gekomen. Daarnaast is veelvuldig overleg geweest met omwonenden, weg- en vaarweggebruikers, ondernemers en nood- en hulpdiensten. Ook heeft er een scholierenbattle plaatsgevonden die veel innovatieve ideeën opleverde.

Verdere procedure

Provinciale Staten (PS) stellen naar verwachting voorjaar 2021 het definitieve inpassingsplan vast. Na besluitvorming van Provinciale Staten is het PIP definitief en is het project planologische uitvoerbaar. Het instellen van beroep bij de Raad van State is dan alleen nog mogelijk als eerder een zienswijze is ingediend. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken na publicatie van het besluit tot vaststelling. Naar verwachting wordt eind 2021 gestart met de eerste werkzaamheden aan de brug.

Duurzaamheid

De provincie Noord-Holland heeft hoge ambities voor de nieuwe Cruquiusbrug. De nieuwe brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Een energieneutrale brug is zelfvoorzienend en wekt evenveel energie op als dat de brug verbruikt. Door de brug circulair te bouwen wordt bovendien efficiënt en slim omgegaan met grondstoffen en materialen en tegelijkertijd kan de provincie zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Ook wordt de nieuwe brug zo ontworpen en gebouwd dat brugonderdelen worden gestandaardiseerd zodat ze in de toekomst herbruikbaar zijn voor andere bruggen (filmpje). De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe, door de inzet van innovatieve technologie, een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Meer informatie

Raadpleeg de website www.cruquiusbrug.nl voor de meest actuele stand van zaken én achtergrondinformatie over de PIP-procedure. Met vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.