Provincie praat met grondeigenaren Zuid-Kennemerland

(07 mei 2021)

De provincie Noord-Holland nodigt grondeigenaren en pachters in Zuid-Kennemerland uit om te praten over de natuurontwikkeling in het gebied.

Een ecologisch adviesrapport laat zien waar de natuur in Zuid-Kennemerland versterkt kan worden. Die natuur is van belang voor recreatie en toerisme, maar ook voor een beter leefklimaat. 

Onderzoeksbureau Sweco heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de kansen voor natuur in de regio Zuid-Kennemerland. Dit heeft geleid tot een ecologisch adviesrapport aan de provincie. Het advies is leidend bij de verdere inrichting van het Natuurnetwerk in de regio. De gronden in het Natuurnetwerk moeten op natuurlijke wijze worden ingericht. Grondeigenaren kunnen daar dus mee te maken krijgen. 

Binnenduinrand

In het advies worden voor specifieke locaties mogelijke natuurtypen voorgesteld. Belangrijkste kansen liggen in de binnenduinrand, de overgang van duin naar polder. Daar komt het grondwater omhoog en dat biedt goede kansen voor de natuur. De meeste van deze gebieden zijn al in 1990 aangewezen als natuur. De provincie wil het Natuurnetwerk nu gaan afronden.

Enquête

Grondeigenaren worden deze week per brief uitgenodigd om te kijken wat de ecologische visie aan adviezen geeft en wat dat voor hun grond kan betekenen. Zij worden uitgenodigd ook hun pachters te informeren. Er is een informatieavond gepland en de stukken staan op de website van de provincie (www.noord-holland.nl/zuid-kennemerland). Andere belangstellenden worden vanaf half mei met een enquête naar hun visie op de natuur in Zuid-Kennemerland bevraagd.  

Adviezen

Het ecologisch adviesrapport van Sweco en alle reacties op dat plan worden waar mogelijk door de provincie verwerkt. Dit leidt tot een uitvoeringsplan dat na de zomer door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld. In dit plan staat hoe het Natuurnetwerk in Zuid-Kennemerland voor 2027 wordt afgerond.

Gebiedsaanpak

Het ecologisch adviesrapport is onderdeel van de gebiedsaanpak voor Zuid-Kennemerland die in februari van start ging. Allerlei partijen werken daarin aan 3 projecten: de afronding van het Natuurnetwerk Nederland, de herstel van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid en het terugdringen van de uitstoot van stikstof. 

Meekijken

Het uitgebreide adviesrapport, een publiekssamenvatting en een filmpje met uitleg is te vinden op www.noord-holland.nl/zuid-kennemerland.