Stuurgroep Verbinding A8-A9 spreekt over actuele ontwikkelingen

(06 oktober 2021)

Op donderdag 30 september 2021 vergaderden de leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 online met elkaar.

Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

Werkbezoek Broekpolder

Op dinsdag 14 september bracht gedeputeerde Jeroen Olthof, samen met wethouder Gaatze de Vries en wethouder Brigitte van den Berg, een bezoek aan de woonwijk Broekpolder. Al fietsend bezochten zij zowel het Heemskerkse als het Beverwijkse deel van deze woonwijk. Bewoners en leden van het platform Houd Broekpolder Leefbaar spraken met hen over de geluidsoverlast van de A9 en A22. En de gevolgen daarop die zij door de Verbinding A8-A9 verwachten. Er werden goede gesprekken gevoerd.

Stand van zaken landschapsplan

De stuurgroepleden spraken vervolgens met elkaar over de voortgang van het landschapsplan. Dat plan wordt gemaakt omdat de Verbinding A8-A9 door het gebied van het UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam gaat. Er wordt daarom onderzocht hoe de bijzondere waarde van de stelling zo goed mogelijk hersteld en versterkt kan worden. Ook wordt in het plan rekening gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder. Voor de zomer werd de 2e tussenrapportage afgerond. Op basis van de daarin beschreven bouwstenen wordt nu de laatste hand gelegd aan het landschapsplan. De stuurgroep geeft aan het eind van het jaar een advies over het plan aan Gedeputeerde Staten.

Stuurgroep Verbinding A8-A9 spreekt over actuele ontwikkelingen

Maatregelen Krommenie/Assendelft

In maart stelden Gedeputeerde Staten 16 maatregelen vast waarmee de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft op korte termijn verbeterd moet worden. Een van de maatregelen gaat over de herinrichting van het stationsgebied Krommenie/Assendelft. Op dinsdag 28 september werd hierover een online brainstorm met de omgeving georganiseerd. De stuurgroep kreeg een korte terugkoppeling van deze bijeenkomst. De resultaten van deze avond worden verwerkt in 3 mogelijke ontwerpen voor het stationsgebied. Deze ontwerpen worden in het najaar gepresenteerd aan de omgeving. Ten slotte werd de stuurgroep geïnformeerd over de voortgang van de andere maatregelen.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid.