Partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 ter inzage

(27 september 2021)

Vanaf maandag 27 september ligt het ontwerp van de partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 ter inzage. Iedereen die dat wil kan daar op reageren.

Waarom deze verandering?

De provincie heeft de ontwerp-Omgevingsverordening NH2022 (OVNH 2022) opgesteld, om te voldoen aan de Omgevingswet. In de ontwerp-OVNH 2022 is opgenomen dat de RES’en leidend zijn voor het onderdeel wind op land, de provincie laat daarmee de bovenwettelijke regels voor wind op land vervallen. Nu de Omgevingswet is uitgesteld, wordt de inwerkingtreding van de OVNH 2022 ook uitgesteld.

Om de voortgang van de RES’en 1.0 te waarborgen, en duidelijkheid te scheppen voor gemeenten, initiatiefnemers en bewoners over mogelijkheden voor wind op land, wordt de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (OVNH 2020) aangepast op het onderwerp Wind op Land. Tegelijkertijd worden ook de daarbij behorende documenten ter inzage gelegd, namelijk Addendum PlanMER, Doorontwikkeling Wind op Land, Ruimtelijke Handreiking Wind op Land en het Afwegingskader Hollandse Waterlinies. Deze laatste geeft de regels en mogelijkheden aan voor wind en zon bij de Werelderfgoederen in Noord-Holland. Meer informatie hierover is te vinden in de Infographic ‘Wijzigingen Provinciaal Wind op Land’ (pdf download, 463 kB) en op de pagina van de RES’en

Wijzigen wind pdf-afbeelding

Wat verandert er concreet met deze herziening?

In de herziene Omgevingsverordening NH2020 en het Ontwerp Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 worden de RES’en leidend voor wind op land. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het plaatsen van windturbines. De nu geldende bovenwettelijke maatregelen voor wind op land komen te vervallen.

De belangrijkste maatregelen die vervallen zijn de 600 meter afstandseis tot gevoelige bestemmingen, de drie op een lijn eis en de maximale ashoogte van 120 meter. Ook het verbod op windturbines in Noord-Holland Noord en het verbod ‘tenzij vergunning’ voor Noord-Holland Zuid vervallen. Daarvoor in de plaats komt een ‘instructieregel’ waarmee gemeenten in hun bestemmingsplannen/omgevingsplannen in de RES-zoekgebieden 1.0 wind en wind + zon, wind energie mogelijk kunnen maken. Voorwaarde is dat windturbines zorgvuldig in het landschap worden ingepast en de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) om advies wordt gevraagd. Buiten de RES-zoekgebieden zijn kleine windturbines (tot 15 meter) op agrarische bouwpercelen toegestaan en mogen bestaande windparken worden vervangen of vernieuwd. 

Al eerder gereageerd?

De regels voor wind op land worden in de nu geldende Omgevingsverordening NH2020 gewijzigd, in lijn met de verandering zoals die in de Omgevingsverordening NH2022 is opgenomen. Alleen die wijziging wordt ter inzage gelegd. Alle eerder ontvangen zienswijzen op de OV NH2022, die betrekking hebben op wind op land, worden gezien als een zienswijze op de gedeeltelijke herziening van de OV NH2020. Indieners hoeven niet opnieuw te reageren.

Ter inzage 

Het ontwerpbesluit van de 1ste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van maandag 27 september tot en met maandag 8 november 2021. De stukken zijn digitaal te raadplegen via https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen en www.ruimtelijkeplannen.nl 

Meer informatie (update 16-11-2021)

De Omgevingsverordening NH2020 (regels voor de fysieke leefomgeving) en de Omgevingsregeling NH2020 (overzicht van bevoegdheden) zijn gepubliceerd op Overheid.nl. Meer informatie en documenten zijn te vinden op de projectpagina van de Omgevingsverordening NH2020.