Provincie stelt inpassingsplan Schil Naardermeer vast en kiest voor onteigeningsmogelijkheid

(28 september 2021)

Maandag 13 september 2021 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Schil Naardermeer vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht had voor de zomervakantie op 8 juli 2021 het Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil inclusief de bijbehorende peilbesluiten al vastgesteld. Beide besturen hebben ook de Nota van Beantwoording zienswijzen vastgesteld. 

Inzage PIP

Het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan Schil Naardermeer en het Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil (inclusief peilbesluiten) liggen vanaf donderdag 23 september 2021 6 weken ter inzage. In deze periode tot en met donderdag 4 november 2021 kan beroep ingediend worden bij de Raad van State. Alle informatie over de terinzagelegging is te vinden op de website. 

Het provinciaal inpassingsplan wijzigt de agrarische bestemming op nog enkele resterende percelen agrarische grond in de Schil naar de bestemming natuur. Provinciale Staten hebben gelijktijdig met de vaststelling van het PIP ook besloten om voor deze percelen in de Keverdijkse Overscheense Polder onteigening mogelijk te maken. De provincie gaat nu een verzoek indienen bij de Kroon om de gronden ter onteigening aan te wijzen. Minnelijke verwerving blijft de voorkeur, maar als dit niet lukt dan wil de provincie de gronden kunnen onteigenen.

Foto Naardermeer 570

Het aanpassen van de bestemming is nodig om een aaneengesloten natuurgebied te realiseren. In de zogenaamde ‘schil’ rond het Naardermeer kan vervolgens stapsgewijs het waterpeil verhoogd worden, waardoor een nat rietlandschap ontstaat. Dit is nodig om de natuur in en rond het Naardermeer te herstellen en toekomstbestendig te maken.