Elektriciteitsnet tussen Beverwijk en Oterleek wordt uitgebreid

(11 juli 2022)

Om de opgewekte duurzame energie door de provincie te vervoeren en te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar elektriciteit, zijn tussen Beverwijk en Oterleek extra elektriciteitskabels nodig.

Om de aanleg hiervan mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Holland in overleg met de betrokken gemeenten een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Provinciale Staten hebben begin juli het PIP vastgesteld. 

Ongewijzigd inpassingsplan

Het PIP is een bestemmingsplan van de provincie dat meerdere gemeenten beslaat. Om de nieuwe elektriciteitskabels en een nieuw schakelstation in Beverwijk mogelijk te maken heeft de provincie, eerst een ontwerp PIP opgesteld. In het ontwerp-PIP staat onder meer wat het precieze tracé voor de kabels wordt, waar het schakelstation komt en welke milieu- en omgevingsaspecten van belang zijn. Dit ontwerp is nu definief geworden. 

Verdere procedure 

Na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek door Provinciale Staten wordt dit plan vanaf woensdag 13 juli 2022, samen met de bijbehorende stukken, voor 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan tegen het PIP beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

TenneT realiseert

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken breidt TenneT, vaak samen met Liander, Reddyn of Qirion, het bestaande energienetwerk in de provincie Noord-Holland uit. Zo wordt gezorgd voor een passende infrastructuur voor ontwikkeling van bijvoorbeeld woningbouw en voor de toenemende vraag naar duurzame energie. Kijk voor meer informatie over de realisatie van het project bij TenneT.