ARO: "kwaliteit van de ruimte in Noord-Holland komt steeds meer onder druk"

(09 juni 2022)

De provincie staat voor grote ruimtelijke veranderingen, waardoor de druk op de beschikbare ruimte steeds groter wordt. Daardoor is het voor de onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) vaker een uitdaging om adviezen uit te brengen over plannen van gemeenten.

Klimaatadaptatie. Energietransitie. Kringlooplandbouw. Biodiversiteitsherstel. Al deze ontwikkelingen dragen eraan bij dat het vertrouwde Noord-Hollandse landschap in hoog tempo verandert. Hoe neem je deze aspecten steviger mee in de planvorming? Dat is de centrale vraag, zo schrijft de commissie in het jaarverslag over 2021.

Windmolen in landschap, met Tata Steel op de achtergrond.

De spagaat waarin beleidsmakers in provincie en gemeenten zich bevinden – enerzijds de wens van Noord-Hollanders om te bouwen en anderzijds de wens van Noord-Hollanders om ook het landschap te behouden – maken het werk van de ARO er niet eenvoudiger op, merkt de commissie. In de enorme dynamiek wordt de ontstaansgeschiedenis van een plek al snel over het hoofd gezien of zelfs genegeerd, terwijl deze juist zoveel betekenis kan geven aan een plan.

De aanleg van wind- en zonneparken en ook de bijbehorende energie-infrastructuur zijn een belangrijke nieuwe ontwerpopgave. Bij de inrichting van zonneparken krijgen landschappelijke inpassing, recreatief medegebruik en biodiversiteit steeds meer aandacht en een plek in het ontwerp. Maar zou je deze zonneparken niet meer moeten zien als gebiedsontwikkeling?, vraagt de ARO zich af.
  
“Als er ruimte is om in te bouwen, dan neemt het aantal wettelijke eisen en andere wensen voor wat betreft een goede invulling exponentieel toe. Voor ons wordt het dan ook steeds uitdagender om in dat spanningsveld werkbare en acceptabele adviezen over de ruimtelijke kwaliteit uit te brengen. Wensen en doelstellingen zijn soms strijdig. Denk aan het enerzijds open willen houden van het landschap, terwijl woningbouw of voorzieningen voor duurzame energie nu eenmaal verdichting betekent”, aldus ARO-voorzitter Han Ter Heegde in het voorwoord.

Over de ARO

De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling is een onafhankelijke adviescommissie die vroeg in het planproces om advies kan worden gevraagd over de ruimtelijke kwaliteit van plannen. 
 
De ARO adviseert rechtstreeks aan het bestuur van de overheidsorganisatie die om advies vraagt. De commissie bestaat uit 8 externe deskundigen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Han ter Heegde.