Miljoenen voor ontsluiting Noord-Hollandse woonwijken

(23 november 2022)

Het Rijk draagt ruim € 200 miljoen bij aan de verkeersontsluiting van nieuwe Noord-Hollandse woonwijken in Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Haarlem en Hoofddorp.

En de miljardeninvestering voor verbetering van het openbaarvervoernetwerk in en om Amsterdam maakt op termijn extra treinen mogelijk richting Noord-Holland Noord.

Gedeputeerde Cees Loggen (Ruimtelijke Ordening): “De bijdrage van het Rijk aan deze Noord-Hollandse projecten is essentieel om de ruim 184.000 geplande woningen in Noord-Holland te kunnen bouwen.”

Nieuwbouw in stadsharten

Het Rijk investeert ruim € 200 miljoen in de bereikbaarheid van binnenstedelijke woningbouwprojecten in Amsterdam (HavenStad), Hoofddorp, Haarlem, Zaanstad, Purmerend en Hoorn. Provincie en gemeenten in Noord-Holland zetten daarbij vooral in op bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer. 

Meer ruimte voor de trein

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kan het project Zuidasdok doorgang vinden, zal de metro Noord/Zuidlijn op termijn naar Schiphol en Hoofddorp rijden en wordt de metro Ringlijn verlengd voor het bereikbaar maken van nieuwe woonwijken. Gedeputeerde Jeroen Olthof (Mobiliteit en Bereikbaarheid): “En daardoor ontstaat op termijn ook ruimte voor meer treinen richting Noord-Holland Noord.” 

Investering in rijkswegen

De komende jaren worden er ruim 180.000 woningen bij gebouwd in Noord-Holland. Dat betekent meer inwoners die iedere dag veilig en op tijd naar hun bestemming willen reizen. Naast voldoende openbaar vervoer en veilige fietsroutes blijft een betrouwbaar wegennet daarvoor noodzakelijk. Het Rijk investeert daarom € 250 miljoen euro in de verbetering van de A7/A8 en de ringen om Amsterdam. Olthof: “Het is goed dat het Rijk in deze knelpunten investeert. Ik maak me wel in toenemende mate zorgen om het gebrek aan onderhoud aan de rijksinfrastructuur in Noord-Holland.” 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Het MIRT is het investeringsprogramma van het Rijk voor projecten en programma’s in het ruimtelijk domein, zoals wegen en bruggen. Het Rijk werkt hiervoor intensief samen met provincies, gemeenten en waterschappen. Op 11 november hebben Rijk en regio afspraken gemaakt over investeringen in de regio Noordwest Nederland. De provincie Noord-Holland maakt samen met Utrecht en Flevoland onderdeel uit van deze regio. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten op 21 november per brief geïnformeerd over de afspraken.