Provincie start onderzoek Zeeweg (N200)

(01 november 2022)

De provincie voert in 2028 groot onderhoud uit aan de Zeeweg (N200). Vooruitlopend daarop onderzoekt de provincie welke aanpassingen aan de weg kunnen bijdragen aan de veiligheid.

Ook de effecten op natuur en doorstroming worden daarbij betrokken. Eind 2023 verwacht de provincie de eerste resultaten van deze zogenaamde trajectstudie.

Groot onderzoek naar Zeeweg start in 2023

Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie voert, vooruitlopend op het groot onderhoud in 2028, een gedegen studie uit waarbij alle wensen, mogelijkheden en belangen ten aanzien van veiligheid, natuur en doorstroming in kaart worden gebracht. 

Daarbij wordt onder andere het effect van een snelheidsverlaging in beeld gebracht, waarbij nadrukkelijk wordt gelet op het effect daarvan op de omliggende wegen. Ook de ideeën die eind 2021 bij de prijsvraag van het ABC Architectuurcentrum Haarlem zijn aangedragen worden in het onderzoek betrokken.
 
Op basis van die studie is eind 2023 duidelijk welke aanpassingen de provincie bij het groot onderhoud in 2028 wil doorvoeren en waarom. Vooruitlopend daarop kunnen er in de loop van 2024 tijdelijke maatregelen genomen worden. Dit biedt de kans om de theoretische effecten van de gewenste maatregelen in de praktijk te toetsen. En dat bepaalt mede wat er bij het groot onderhoud in 2028 definitief wordt aangepast. 

Makkelijk uitvoerbare maatregelen 2023

De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie neemt begin 2023 een aantal makkelijk uitvoerbare maatregelen bij de aansluiting met de Parnassiaweg en de uitrit van camping De Lakens.