Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 6 februari 2023

(07 februari 2023)

Provinciale Staten stemden in met de bevindingen en conclusies van de Randstedelijke Rekenkamer over het Fietsbeleid.

De meerderheid hiervoor was zeer ruim. Ook het voorstel voor de actualisatie van het Reglement van Orde werd door Provinciale Staten (PS) met een zeer ruime meerderheid aangenomen. 
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart was de publieke tribune bij de Statenvergadering van 6 februari goedgevuld met belangstellenden. PS spraken onder meer over energiecompensatie voor verenigingen, reclame op bushokjes, de energievoorziening, een vertrouwenspersoon voor Statenleden en een tegemoetkoming voor gebruikers van het streekvervoer vanwege stakingen. Verder stelden Statenleden vragen over inzicht in het aantal stikstofvergunningen voor veehouders, recreatie en natuur in Het Twiske en vergunningen voor bouwactiviteiten en handhaving bij Camping Sandevoerde in Zandvoort. 

Afscheid en beëdigingen

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk nam de eed af bij Thierry Baudet (FvD) die werd geïnstalleerd als Statenlid. Hij is de vervanger van Joyce Vastenhouw (FvD) van wie PS afscheid namen.

TATA-steel

Naar aanleiding van tv-uitzendingen van EenVandaag en de Hofbar spraken vrijwel alle fracties over mogelijke constructiefouten in de systemen van kooksfabriek 2 van TATA-steel en de vergunning hiervoor. Diverse Statenleden stelden vragen aan Gedeputeerde Staten. In zijn reactie antwoordde gedeputeerde Jeroen Olthof dat eventuele constructiefouten bij hem niet bekend waren en dat hij de Omgevingsdienst direct na de uitzendingen gevraagd heeft onderzoek te doen in de archieven, “We verwachten voor de zomer duidelijkheid”. 

Fietsbeleid

De Randstedelijke Rekenkamer onderzocht hoe de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de rol bij het fietsbeleid. Vrijwel unaniem onderschreven PS de bevindingen en conclusies van het rapport Fietsbeleid van de Rekenkamer. Statenleden spraken hierbij onder meer over het belang van de auto en de afstand voor woon-werkverkeer voor fietsers.

Initiatiefvoorstel CU over stimuleren regenwatersystemen

Statenlid Michel Klein (CU) diende een initiatiefvoorstel in over het stimuleren van regenwatersystemen in woningen voor bijvoorbeeld toiletspoelingen om daarmee drinkwater te besparen. PS stemden niet in met het voorstel. Statenleden spraken hierbij over de kosten bij nieuwbouw en het belang van waterbesparing. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De Statenleden dienden tijdens de vergadering diverse moties en amendementen in. Alle ingediende voorstellen, moties of amendementen en stukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 6 februari 2023. De vergadering terugzien kan via noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe is gestemd.


 
 

Uitgelicht