Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 6 maart 2023

(07 maart 2023)

Provinciale Staten stemden in met het verhogen van het bedrag voor strategische grondaankopen met € 20 miljoen en met onderdelen van het initiatiefvoorstel ‘Een kleine stap voor de provincie, een wereld van verschil voor de dieren’.

Ook stemden Provinciale Staten (PS) in met het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de landbouw- en voedseltransitie, met een bijstelling van de begroting van 2023 en met de donatie van ruim € 157.000 aan giro 555 van het restant van de fractiebijdragen vanwege de aardbevingen Turkije en Syrië’. 
Tijdens de laatste vergadering voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 dienden de Statenleden een groot aantal moties en amendementen in. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bedankte de Statenleden voor hun inzet in de afgelopen jaren.

Datacenter in Hollands Kroon

Diverse Statenleden spraken over het gedogen van de bouw van een datacentrum van Microsoft in de gemeente Hollands Kroon en een eventuele bouwstop. Ze stelden vragen over onder meer de relatie met het stikstofbeleid en PAS-melders. In zijn beantwoording lichtte gedeputeerde Jeroen Olthof toe dat Microsoft een gedoogbeschikking heeft voor de bouwfase en niet voor de ingebruikname. Ook vertelde Olthof dat nadat de regels veranderden door een uitspraak van de Raad van State, nu wordt beoordeeld of het bedrijf tijdens de bouw aan de regels voldoet.

Het rekenkamerrapport Landbouw & Voedseltransitie

PS stemden met een ruime meerderheid in met het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de bijdragen die de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland kunnen leveren aan de landbouw- en voedseltransitie. Naar aanleiding hiervan debatteerden de Statenleden over wat het rapport betekent voor de Voedselvisie van PS. Statenleden spraken over het belang van een verdienmodel voor agrariërs, duurzaamheid, het meten van de effecten van het huidige beleid, de invloed van voedselproductie op klimaat, bodem, milieu en waterkwaliteit en over aannames over stikstof. 

Gedeputeerde Ilse Zaal en gedeputeerde Esther Rommel gingen in op diverse moties. Met een ruime meerderheid stemden PS in met de motie ‘Voedselvisie Noord-Holland basis voor Provinciaal Programma Landelijk Gebied’ van GL, D66 en PvdA. Omdat bij de stemming over de motie ‘Toets subsidies provincie voor landbouw aan doelstellingen voedselvisie’ (PvdD, Denk, SP) evenveel Statenleden voor als tegen stemden, wordt hierover bij de volgende Statenvergadering opnieuw gestemd. 

Verhogen krediet Strategische grondaankopen

PS spraken over het verhogen met € 20 miljoen van de financiële ruimte voor het doen van strategische grondaankopen door de provincie naar een maximum van € 60 miljoen. Ze stemden hiermee in met een zeer ruime meerderheid. Statenleden gingen onder meer in op PAS-melders, staatssteun, zorgvuldigheid en goede criteria. Gedeputeerde Rosan Kocken lichtte toe dat voor iedere aankoop een risicoanalyse wordt gemaakt en dat er kansen liggen voor grondaankopen. Gedeputeerde Rommel vertelde dat de financiële ruimte gebruikt kan worden voor landbouwers die willen stoppen en dat deze ruimte niet alleen bedoeld is voor de stikstofaanpak.

Bijstelling begroting 2023

PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met de bijstelling van de begroting van 2023 voor onder meer: de renovatie van de Koopvaardersschutsluis in de gemeente Den Helder, het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar de gemeente Hoofddorp, dierentunnels en extra geld voor taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Termijnagenda van de MRA

PS stemden met een zeer ruime meerderheid in met de termijnagenda van de Metropoolregio Amsterdam. Deze agenda heeft als doel om PS te informeren over wat hier het komend jaar gaat spelen. Gedeputeerde Olthof lichtte toe dat deze termijn agenda informatief is en dat de inhoudelijke bespreking later volgt.

PS doneren restant fractiebijdragen aan giro 555

PS stemden unaniem in met de vaststelling van de verleende fractiebijdragen over de periode 15 maart 2021 t/m 14 maart 2022. Na de persoonlijke verhalen van enkele Statenleden namen PS met zeer ruime meerderheid het amendement ‘Steun aan slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië’ aan, waarmee zijn formeel bekrachtigden dat PS het restant van de fractiebijdragen van ruim € 157.921 als gift doneren aan giro 555.

Initiatiefvoorstel over dierenwelzijn in het beleid 

PS spraken uitgebreid over een initiatiefvoorstel ‘Een kleine stap voor de provincie, een wereld van verschil voor de dieren’ over dierenwelzijn van Statenlid Kostic (PvdD). Gedeputeerde Zaal ging in op het voorstel en PS stemden in met onderdelen ervan. Met een ruime meerderheid namen zij voorstellen aan over transparant zijn over de manier waarop met dieren wordt omgegaan en over het makkelijker maken van meldingen over overtredingen van de wet natuurbescherming, zoals stroperij.

Andere moties

Met een ruime meerderheid namen PS de motie ‘Vergunningverlening Groen Staal snelheid’ (SP, PvdO) aan over het versnellen van de vergunningverlening, om te komen tot groen staal bij TATA-Steel, zodat het behoud van de werkgelegenheid hand in hand kan gaan met de verbetering van de gezondheid van mens en natuur.

Agenda, stukken en vergadering terugzien

Voor diverse andere moties werd geen meerderheid gevonden. Alle ingediende voorstellen, moties of amendementen en stukken staan bij de agenda van de PS-vergadering van 6 maart 2023. De vergadering terugzien kan via noord-holland.stateninformatie.nl. Daar is binnenkort ook te vinden hoe de Statenleden precies hebben gestemd.