Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 4 maart 2024

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland debatteerden 4 maart met 2 actualiteitendebatten over het Tata Steel rapport van de Expertgroep Gezondheid IJmond en de budgettoekenningen van het Rijk voor de stikstof- en natuuraanpak.

Ook bespraken ze de eerste begrotingswijziging van dit jaar. 

Nieuwe Statenleden

Voorafgaand aan het actualiteitendebat werden Daniël de Moel (als Statenlid) en Rhea Hazenberg en Nicole Moinat (als duo-commissieleden) voor de PVV beëdigd en geïnstalleerd. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bedankte de afwezige Marco Deen, Statenlid en fractievoorzitter PVV, voor zijn bijdrage aan de provinciepolitiek en wenste hem succes in de Tweede Kamer. 

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 4 maart 2024

Gezondheidseffecten Tata Steel, rapport Expertgroep 

De aanvraag voor het actualiteitendebat over het Tata Steel rapport van de Expertgroep Gezondheid IJmond van 28 februari was een verzoek van PvdD en JA21. "Er komen steeds nieuwe staalslakken om zout op te leggen", reageerde Marc Hanou van de PvdD op het nieuwste rapport. De partij geeft aan dat ze geschrokken is van het rapport en wil dat er meer gedaan wordt, met inzichten uit het rapport, voor omwonenden. PvdD diende met JA21, SP, 50-plus, ChristenUnie en Volt een eerste motie in die vervolgens werd aangenomen. 

Gedeputeerde Staten zullen de inzichten en het advies uit het rapport van de Expertgroep Gezondheid IJmond meenemen in de beoordeling van het door Tata ingediende concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze conceptversie NRD staat omschreven wat de plannen zijn van Tata Steel en welke effecten op de omgeving zij van plan zijn te onderzoeken. In de NRD staat de reikwijdte en het detailniveau van wat in het Milieueffectrapport (MER) wordt beoordeeld. De provincie en de omgevingsdienst NZKG zullen de inbreng betrekken bij het opstellen van een advies op de NRD. Meer informatie op de site van de provincie over Groen Staal

Ook de motie over de behoefte aan meer juridische kennis om als Provinciale Staten kaders te kunnen stellen werd aangenomen, alleen PVV en FvD stemden tegen. Jeroen Olthof, gedeputeerde Gezondheid en Milieu, beaamde dat het schoner moet: "De gezondheidseffecten zullen de leidraad zijn in gesprekken." VVD, BBB, SP en FvD benadrukten vooral de huidige planning te willen behalen: de sluiting van de Kooks- en Gasfabriek 2 in 2029. In totaal werden er 10 moties in het debat over het rapport van de Expertgroep Gezondheid ingediend, waarvan 2 aangenomen.

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 4 maart 2024

Budgettoekenningen voor stikstof- en natuuraanpak

Op verzoek van Remine Alberts van de SP debatteerden de Staten over de lage budgettoekenning van het Rijk voor de stikstof- en natuuraanpak. De SP stelde dat dit grote gevolgen heeft voor de doelstellingen van het PPLG. BBB, VVD, PvdA, Groen Links, CDA en ChristenUnie dienden een motie in waarbij ze aangaven teleurgesteld te zijn in de lage budgettoekenning en voorstellen te reflecteren op de eigen rol en insteek in het proces rondom de koplopergelden. De motie werd aangenomen met 39 stemmen. D66, PvdD, PVV, FvD en SP stemden tegen. 

Als reactie liet Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Landbouw, weten de gevolgen in kaart te gaan brengen en nu nog geen duidelijke oorzaak te zien en het nog te vroeg te vinden voor reflectie. Beemsterboer hoopt en gaat daar ook om vragen, dat het ministerie van LNV wil (her)overwegen meer koplopersprojecten te financieren in Noord-Holland. De gedeputeerde sluit ook niet uit om te starten met eigen budget van de provincie. Ook voor de PAS-melders gaat de coalitie kijken hoe dat zelf te financieren. 

Op vragen over het behalen van de natuurdoelen zei Rosan Kocken, gedeputeerde Natuur, dat de coalitie haar ambities moet bijstellen, maar dat er deels al financiering is vanuit het bestaande plan, het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Kocken geeft nog aan dat er al scenario’s uitgewerkt worden. 

Moties en stemmingen

Naast de actualiteiten werden er 3 moties ingediend, los van de geagendeerde moties. Dit waren een motie over voedselverspilling, van PVV, samen met JA21, 50-plus en FvD met een oproep om bij evenementen georganiseerd door de provincie zuivel, vlees en vis te serveren en op basis van dieetwensen vegetarische/veganistische gerechten aan te bieden. En in te zetten op lokaal ingekocht voedsel en verspilling te minimaliseren. De motie werd aangenomen met 28 leden die voor en 25 die tegen stemden. Verder werd de ingediende motie ‘Asbest dood nog steeds’ door de SP ingetrokken. De motie van VVD en BBB over het weren van de vos in weidevogelbroedgebieden en het inventariseren van die gebieden werd aangenomen. De partijen Groen Links, PvdA. D66, PvdD, en SP stemden tegen deze motie. 

Van de geagendeerde moties werden aangenomen: Kwetsbare doelgroepen als uitgangspunt OV-beleid, door D66, PvdD, CDA en ChristenUnie. De motie van Volt, PvdD, D66 en ChristenUnie over specificeren projecten PPLG en ook de motie van Volt over alternatieve begrotingsvormen voor PPLG. 
Tot slot werd een amendement (voorstel voor een wijziging in een ontwerpbesluit) van Groen Links, BBB, VVD en PvdA aangenomen, het wijzigen van het subsidiebedrag voor loket Veenweideboeren op de eerste begroting 2024. Deze subsidie is toegekend en gefinancierd door het Rijk en heeft geen effect op de provinciebegroting. Het amendement van PvdD om de financiering voor het bestrijding van de Rosse Stekelstaart (eenden soort, exoot) stop te zetten, werd verworpen.  

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 4 maart 2024

Hamerstukken

Als eerste onderwerp werd het verzoek tot eervol ontslag van de Statengriffier Katja Bolt door PS goedgekeurd. Het vertrek van de Stategriffier van Noord-Holland gaat in op 1 mei en het afscheid zal na afloop van de Statenvergadering van 8 april plaatsvinden. Verder werden door Provinciale Staten de volgende voorstellen goedgekeurd: Commissie en het reglement van het Seniorenconvent 2024, Actualisering van het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI), Begrotingswijziging 2024 van de Randstedelijke Rekenkamer en Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer. Vervolgens werden er nog 2 adviezen goedgekeurd: 1. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en 2. Advies Kadernota 2025 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

Eerste begrotingswijziging 

De gepresenteerde eerste wijziging op de begroting 2024 door de coalitie leverde zorgen en vragen bij de fracties op. Wat terug te zien was in het aantal moties en amendementen over de gewijzigde eerste begroting voor dit jaar. Er waren ook twijfels en vragen over de inzet vanuit de reserves. Op de vragen over het inzetten van reserves beloofde Esther Rommel, gedeputeerde Financiën, dat er in het najaar in een brief aan Provinciale Staten de stand van zaken op de reserves te laten weten. 

Vragenuur

Tijdens het vragenuur werden nog aanvullende vragen gesteld over de te lage budgettoekenning voor de stikstof- en natuuraanpak. Vervolgens stelde Daniël van den Berg van JA21 Esther Rommel, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, vragen over een aanvraag door energiecentrales voor een windmolen in de Noorder IJ-plas, de ‘Ivoren Toren van Amsterdam’ zoals Van den Berg de windmolen noemde. Rommel liet weten dat de aanvraag bij de gemeente Amsterdam ligt. Over de voortgang van de regionale energietransitie (RES), specifiek in de gemeente Hollands Kroon, wilde Van den Berg (JA21) nog weten waarom de provincie niet akkoord gaat met het verzoek van de gemeente om het onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op het IJsselmeer stop te zetten. Gedeputeerde Rosan Kocken laat weten dat, zoals ook aangegeven bij de gemeente, eerst het onderzoek te willen afwachten en niet tussentijds al het project stop te willen zetten. In de toekomst zullen we moeten zien of de provincie de gemeente moet overrulen als er geen zoekgebieden worden bepaald. Maar we houden de gemeenten aan hun RES-aanbod. 

Tot slot vraagt Van den Berg nog om op de hoogte te worden gehouden over de biomassasubsidie die aan Vattenfall is toegekend door het Rijk, voor de biomassacentrale in Over-Diemen. Gedeputeerde Jeroen Olthof beantwoordt de vraag dat de vervolgstap ligt bij het Rijk, bij klimaatminister Rob Jetten. Olthof weet wel dat er inmiddels een stuurgroep is samengesteld. Hiermee wordt het vragenuur afgesloten. 

Agenda, stukken en vergadering terugzien

De besluiten, stukken van PS van 4 maart 2024 en de bijbehoren de stukken staan bij de agenda van deze vergadering. De vergadering is terug te zien via noord-holland.stateninformatie.nl