Bekendmaking vaststelling en terinzagelegging vier Natura 2000-beheerplannen Laag Holland

(12 september 2023)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 5 september 2023 vier Natura 2000-beheerplannen voor Laag Holland en de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen op de ontwerp-beheerplannen vastgesteld. Het gaat om beheerplannen voor de volgende gebieden: “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en “Eilandspolder”.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat vier Natura 2000-beheerplannen voor Laag Holland en de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen op de ontwerp-beheerplannen ter inzage liggen van 21 september 2023 tot en met 1 november 2023. Het gaat om beheerplannen voor de volgende gebieden: “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder”, “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en “Eilandspolder”.

Gedurende de genoemde periode kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

De beheerplannen treden in werking één dag na de publicatie van het GS-besluit in het Provinciaal Blad en zijn zes jaar geldig.

Meer informatie

De beheerplannen en de Nota van Antwoord zijn ook te vinden via Natura 2000 beheerplannen.

Om het plan bij de provincie Noord-Holland in te zien of voor nadere inlichtingen kunt u een afspraak maken met mevrouw S. Kuijs, tel. 06 4680 1461 of e-mail natura2000@noord-holland.nl.

Beroep indienen

Als u belanghebbende bent, kunt u binnen zes weken na de publicatie van het besluit tot vaststelling van de beheerplannen schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt telefonisch een folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite www.Rijksoverheid.nl.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - bij spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

Een beroep kan alleen worden ingesteld tegen specifieke onderdelen van het beheerplan. Beroep staat volgens artikel 8.1 van de Wet natuurbescherming alleen open tegen de beschrijving van projecten die het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen en via het beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Geen beroep is mogelijk tegen de elementen gericht op uitvoering, zoals de maatregelen of de fasering van de uitvoering.