Kennisgeving: Besluit goedkeuren Nazorgplan Insteekhaven te Den Helder

(27 februari 2023)

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wordt hierbij bekend gemaakt
dat bij besluit van maandag 3 februari 2023 het Nazorgplan Insteekhaven te Den Helder (Bodemzorg, kenmerk SF/PR/27349/BOD d.d.16 november) is goedgekeurd en op woensdag 8 februari 2023 bekendgemaakt (kenmerk 1928422/1974304).

Terinzagekegging

Dit besluit en het bijbehorende Nazorgplan liggen vanaf maandag 27 februari 2023 tot en met maandag 10 april 2023 ter inzage.

U kunt stukken op deze pagina digitaal inzien.

Om het plan bij de provincie Noord-Holland in te zien of voor nadere inlichtingen kunt u een afspraak maken met de heer M. de Jonge, tel. 06-55847805 of e-mail: marco.de.jonge@noord-holland.nl

Beroep

Als u belanghebbende bent, kunt u met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd binnen zes weken tegen dit besluit beroep instellen. 
Het beroep moet schriftelijk (gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend) worden ingediend bij: Rechtbank Noord-Holland Sectie Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Toelichting

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ingediend nazorgplan van een (bagger)stortplaats Wet milieubeheer goedgekeurd. Na beoordeling aan de hand van de beleidsregel Toetsing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland 2018 is namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 3 februari 2023 het nazorgplan goedgekeurd. Voorafgaand aan dit besluit heeft het nazorgplan voor zes weken ter inzage gelegen.

In de Wet milieubeheer worden regels gesteld inzake gesloten stortplaatsen. Een en ander ter waarborging dat gesloten stortplaatsen (waarop na 1 september 1996 nog afvalstoffen zijn of worden gestort) ook na sluiting daarvan geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Deze maatregelen worden aangeduid als nazorg (zie ook artikel 8.49 lid 1 en 2 Wm). Op grond van artikel 8.49 lid 3 van de Wet milieubeheer wordt bepaald dat degene die een stortplaats drijft een nazorgplan dient op te stellen, waarin de nazorgmaatregelen dienen te worden uitgewerkt. Gedeputeerde Staten dienen binnen dertien weken na indiening van dit plan een besluit te nemen. Indien niet binnen deze gestelde termijn is besloten, is de instemming van rechtswege gegeven.
 

Uitgelicht

Documenten