Kennisgeving Ontwerpbesluit ‘Besluit aanwijzen zwemlocaties 2024'

Jaarlijks voor aanvang van het zwemseizoen wijst de provincie zwemlocaties in oppervlaktewater aan op grond van artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met aantallen zwemmers, waterkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid van de locaties.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening NH2022 stellen Gedeputeerde Staten tevens per zwemlocatie het begin en het einde van het badseizoen vast en wijzen jaarlijks een houder aan voor elke door hen aangewezen zwemlocatie.

Besluit ter inzage

Op 30 januari 2024 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerpbesluit ‘Besluit aanwijzen zwemlocaties 2024’ vastgesteld. Voor het zwemseizoen 2024 worden 151 locaties aangewezen. Het ontwerpbesluit en de lijst zwemlocaties 2024 zijn digitaal te bekijken via www.officielebekendmakingen.nl.
Informatie over de afzonderlijke locaties is te vinden op www.zwemwater.nl

Zienswijze indienen

Ingezetenen van de Provincie Noord-Holland en overige belanghebbenden kunnen van 6 februari tot en met 18 maart 2024 schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.  
 
Een schriftelijke zienswijze zendt u, onder vermelding van nummer 2103969/2103972, aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

of naar het e-mailadres info.div@noord-holland.nl.  
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer 023-5144440, waarbij u vermeldt dat u een mondelinge zienswijze wil indienen ten aanzien van het ontwerpbesluit ‘Besluit aanwijzen zwemlocaties 2024’.