Kennisgeving: Ontwerpbesluit betreffende weigeren aanvraag en intrekken vergunningen Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. te Amsterdam

(25 mei 2022)

Kennisgeving: Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 mei 2022, nr. 170433/1838941, betreffende weigeren aanvraag en intrekken vergunningen Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. Moezelhavenweg 10 en 12 te Amsterdam

Gedeputeerde Staten heeft besloten op 23 mei 2022 om bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen en ter inzage te leggen, waarbij 
a. de vigerende vergunning van Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. met kenmerk 11/4141 BWT 1980 MH 1982 die verleend is op 19-12-1984, inclusief alle daarop gebaseerde vergunningbesluiten die sindsdien voor deze inrichting zijn afgegeven, wordt ingetrokken op grond van artikel 5.19, lid 4, onder b van de Wabo.
b. de vergunningaanvraag van het Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. van 21 januari 2013 met kenmerk OLO 72583 wordt geweigerd op grond van artikel 2.20, lid 1 van de Wabo.
c. de per 11 april 2022 van Caldic Benelux N.V. overgenomen vergunningen worden ingetrokken op grond van artikel 5.19 lid 4 van de Wabo.

Het ontwerpbesluit is openbaar, maar de beschikking en toelichting vallen onder de geheimhoudingsplicht van artikel 28 van de Wet Bibob.

Inzage 

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. Gedurende de inzagetermijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen.

Zienswijze

Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit op onderdelen.

U kunt uw zienswijze o.v.v. ‘vertrouwelijk’ verzenden aan:
Provincie Noord-Holland
T.a.v. Kabinet, Eenheid SBA
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

U kunt uw zienswijze ook per e-mail sturen naar eenheidsba@noord-holland.nl.
 

Uitgelicht

Downloads