Kennisgeving PIP HOV Lisserbroek-Getsewoud

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat Provinciale Staten op 10 juni 2024 een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor de realisatie van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Lisserbroek en Getsewoud hebben vastgesteld.

De Provincie Noord-Holland werkt samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer aan het realiseren van een HOV-verbinding tussen Lisse en Nieuw-Vennep. De HOV-verbinding bestaat uit:

  1. Een beweegbare brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer tussen Lisse en Lisserbroek; 
  2. Een busbaan tussen de beweegbare brug en de N207 ter hoogte van de bestaande busbaan richting Hoofddorp; 
  3. Een doorfietspad langs de busbaan en IJweg. 

 Om de realisatie van de HOV-verbinding, de brug over de ringvaart en het doorfietspad planologisch mogelijk te maken is een PIP opgesteld.

Terinzagelegging

Het PIP ligt vanaf 17 juni 2024 tot en met 29 juli 2024 ter inzage bij de provincie Noord-Holland. De stukken vindt u online op het Omgevingsloket via omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ (Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.9927.PIPHOVLBNV-VG01). 

Bent u niet in de gelegenheid om de stukken digitaal in te zien? Neemt u dan contact op voor inzage bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-514 44 40 of per e-mail: info.div@noord-holland.nl onder vermelding zaaknummer 2232744.

Beroep

Als u belanghebbende bent, kunt u gedurende de termijn van terinzagelegging (tegen elk besluitonderdeel) beroep instellen, ook als u geen zienswijze over het ontwerp-besluit heeft ingediend.

Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep instellen als u over het ontwerp-besluit een zienswijze naar voren hebt gebracht, dan wel:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-besluit naar voren te brengen of
  • als u zich in beroep wilt richten tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp-besluit en deze wijziging nadelig is voor u. 

 Het beroep moet schriftelijk (gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend) worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen (zie hiervoor het digitaal loket op de website van de Raad van State).

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep moet u griffierecht betalen.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Dit betekent voor het indienen van een beroepsschrift dat:

  • u de beroepsgronden in het beroepschrift vermeldt;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
  • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

De Chw is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.