Kennisgeving Rijksoverheid ontwerp Nationale Omgevingsvisie

(23 augustus 2019)

Van 20 augustus tot en met 30 september 2019 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) en het milieueffectrapport (PlanMER NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Ook over 30 jaar moet ons land nog steeds prettig en gezond zijn om in te wonen, werken en recreëren. Daarom is het belangrijk nu al na te denken over de keuzes die daarvoor nodig zijn. De vraagstukken zijn groot en vaak met elkaar verweven. Denk aan klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid,woningbouw en kringlooplandbouw. Ze vragen meer ruimte dan zomaar beschikbaar.

De NOVI helpt om keuzes te maken, te kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en beslissingen niet uit te stellen of door te schuiven. Het Rijk doet dit samen met provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van ons land. Zo bouwen we samen aan een mooier en duurzamer Nederland.
Het PlanMER brengt de milieueffecten in beeld van de beleidskeuzes in de ontwerp-NOVI. Daarnaast is een passende beoordeling uitgevoerd. Hierin zijn mogelijke consequenties van de beleidskeuzes voor de Natura 2000-gebieden getoetst.

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

 • Digitaal
  Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/NOVI.
 • Mondeling
  Tijdens een van de informatiebijeenkomsten of telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer (070) 456 89 99.
 • Post
  Directie Participatie
  t.a.v. NOVI
  Postbus 20901,
  2500 EX Den Haag

U kunt uw zienswijze geven op alle onderdelen van de ontwerp-NOVI en het PlanMER.

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom op onze informatiebijeenkomsten over de ontwerp-NOVI en PlanMER NOVI. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u kennisnemen van de inhoud en hierover vragen stellen aan deskundigen.

26 augustus: Maastricht, gouvernement.
27 augustus: Tilburg, EVE.
29 augustus: Arnhem, provinciehuis.
2 september: Leeuwarden, provinciehuis.
3 september: Groningen, provinciehuis.
4 september: Zwolle, provinciehuis.
5 september: Assen, provinciehuis.
9 september: Lelystad, provinciehuis.
10 september: Den Haag, Ypsilon Park.
11 september: Haarlem, provinciehuis
12 september: Utrecht, provinciehuis.
16 september: Middelburg, bibliotheek.

Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk moment binnenlopen. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Om 19.30 uur zal er een korte presentatie zijn over de Nationale Omgevingsvisie.

Stukken bekijken

Alle documenten staan digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI en www.ontwerpnovi.nl.
Op papier kunt u de stukken van 20 augustus tot en met 30 september 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag

Daarnaast zijn de stukken op alle provinciehuizen in Nederland in te zien. Voor inzage in de stukken bij de provincie Noord-Holland kunt u een afspraak maken via (023) 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl.

Vervolg

Na sluiting van de zienswijzenprocedure analyseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. De antwoorden op de ingediende zienswijzen worden gebundeld in een Nota van Antwoord. Deze verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020.

Informatie

Meer informatie over de NOVI en de informatiebijeenkomsten kunt u vinden op: www.platformparticipatie.nl/NOVI en www.ontwerpnovi.nl.
Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99. Vragen over de inhoud van de NOVI?
Via e-mail: postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl.

Uitgelicht

Downloads