Kennisgeving Wabo, ontwerp-beschikking (ontwerp wijziging omgevingsvergunning windturbinepark)

(03 juni 2019)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een ontwerp-beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage leggen.

De ontwerp-beschikking betreft de wijziging van de omgevingsvergunning voor windturbinepark Nieuwe Hemweg te Amsterdam (GS 3 oktober 2017). Met de wijziging komt de monitoringsverplichting te vervallen.

Inzage

De ontwerp-beschikking ligt van 6 juni tot en met 18 juli 2019 ter inzage bij:

  • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Graag afspraak maken met Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331;
  • Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam

Zienswijzen

Een ieder kan binnen 6 weken vanaf de eerste dag van ter inzage legging zienswijzen over de ontwerp-beschikking indienen. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan:
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
Ter attentie van M.K. van der Klugt
o.v.v. zaaknummer 899909
Postbus 3007
2001 DA  Haarlem

Vermeld daarbij:

  • Uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres.
  • Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover uw zienswijze gaat.
  • De inhoud van uw zienswijze.

Indien u mondeling uw zienswijze in wilt dienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Stuur een mail naar asperenm@noord-holland.nl of neem telefonisch contact op met mevr. M. van Bakel via (023) 5143877.

Wij maken u er op attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikkingen kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikkingen en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikkingen.