Kennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (wijziging omgevingsvergunning windturbinepark Nieuwe Hemweg)

(12 augustus 2019)

De directeur Beleid van de provincie Noord-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage hebben gelegd.

De beschikking betreft de wijziging van de omgevingsvergunning voor windturbinepark Nieuwe Hemweg te Amsterdam (GS 3 oktober 2017). Met de wijziging komt de monitoringsverplichting te vervallen.

Inzage

De beschikking en het bijbehorende stuk liggen digitaal van 15 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 ter inzage (digitaal) bij:

  • Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Graag afspraak maken met Rob Lunshof, telefoonnr. 023-5143331
  • Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam

Beroep

Als u belanghebbende bent bij de beschikking kunt u op grond van artikel 8.3 Wro en artikel 8:6, eerste lid van de Awb vanaf heden tot en met 25 september 2019 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel uw zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht of goede redenen hebben waarom u dat niet heeft gedaan.

Beroepschriften moeten zijn ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen uw beroep is gericht en de gronden van uw beroep. U moet indien mogelijk een kopie van dit besluit meesturen.
 
Op deze beschikking is tevens afdeling 2 van hoofdstuk I van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u beroep heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daarover meer informatie geven.

Wij verwijzen u naar de publicatie Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Daar vindt u informatie over hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met het besluit. Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep . Ook op de website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) vindt u meer informatie over hoe u beroep kunt instellen.

Crisis- en herstelwet

Op deze beschikking zijn afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat het voor appellanten niet mogelijk is een pro-formaberoepschrift in te dienen. Appellanten zijn gehouden om binnen de beroepstermijn de gronden van hun beroep in te dienen.

 

Uitgelicht