Kennisgeving goedkeuring projectplannen versterking 5 waterkerende kunstwerken

(09 juli 2021)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 5.7 Waterwet bij het besluit van 6 juli 2021 goedkeuring hebben verleend aan de projectplannen voor de Spuisluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen en de Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis in Schardam van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en dat zij de volgende documenten ter inzage leggen:

 1. Goedkeuringsbesluit voor de projectplannen Spuisluis Oostoever in Den Helder, Sassluis in Enkhuizen en Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis in Schardam
 2. Projectplan Sassluis te Enkhuizen
 3. M.e.r. beoordeling Sassluis Enkhuizen
 4. Omgevingsvergunning (bouwen en monument) ingevolge de Wabo Sassluis Enkhuizen
 5. Projectplan Spuisluis Oostoever te Den Helder
 6. M.e.r. beoordeling Spuisluis Oostoever Den Helder
 7. Omgevingsvergunning (bouwen) ingevolge de Wabo Spuisluis Oostoever Den Helder
 8. Vergunning gebiedsbescherming ingevolge de wet Natuurbescherming Spuisluis Oostoever Den Helder
 9. Projectplan Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis te Schardam
 10. M.e.r. beoordeling Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis Schardam
 11. Omgevingsvergunning (bouwen en monument) ingevolge de Wabo Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis Schardam.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken conform artikel 5.12 Waterwet bekend dat voor belanghebbenden vanaf 9 juli 2021 gedurende zes weken de bovengenoemde op de versterking van de genoemde sluizen betrekking hebbende besluiten, planproducten, uitvoeringsbesluiten en achtergrondinformatie ter inzage liggen.

Procedure

Gedeputeerde Staten leggen de bovengenoemde besluiten, planproducten, uitvoeringsbesluiten en achtergrondinformatie gecoördineerd ter visie. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een beroepsschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis en herstelwet van toepassing. Het van toepassing zijn van de Crisis- en herstelwet betekent dat belanghebbenden na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen indienen.

Waar kunt u de stukken inzien

U kunt de stukken rechtsboven deze pagina digitaal inzien en via de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: www.hhnk.nl/kunstwerken

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan Sassluis te Enkhuizen met m.e.r. beoordeling en vergunning liggen ter inzage vanaf 9 juli 2021 gedurende zes weken tijdens kantooruren op het volgende adres:

 • Het gemeentehuis van Enkhuizen, Hoogstraat 11, 1601 KT Enkhuizen (telefoonnummer 028 360100 of 140228)

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan Spuisluis Oostoever te Den Helder met m.e.r. beoordeling en vergunningen liggen ter inzage vanaf 9 juli 2021 gedurende zes weken, maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 12.00 uur, op het volgende adres:

 • Het stadhuis van Den Helder, Kerkgracht 1, 1782 GJ Den Helder (telefoonnummer 14 0223)

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis te Schardam met m.e.r. beoordeling en ontwerpvergunning liggen ter inzage vanaf 9 juli gedurende zes weken op het volgende adres:

 • Het gemeentehuis van Edam-Volendam, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam (telefoonnummer 0299 398398)

Daarnaast liggen alle bovengenoemde besluiten, projectplannen met m.e.r. beoordelingen en vergunningen vanaf 9 juli gedurende zes weken ter inzage op:

 • Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard (telefoonnummer 072 582 82 82)
 • Provincie Noord-Holland, Houtplein 33, 2012 DE Haarlem (telefoonnummer 023 514 44 40)

Hoe stelt u beroep in?

Als u belanghebbende bent of eerder een zienswijze heeft ingediend kunt u tot en met 19 augustus 2021 beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift bevat uw naam en adres en geeft aan tegen welk besluit u beroep instelt. Het beroep is gemotiveerd, ondertekend en voorzien van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien u beroep heeft ingesteld, kunt u een voorlopige voorziening vragen als uw belang zich verzet tegen een spoedige uitvoering van het projectplan. Dit verzoek dient u te richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek voegt u een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen en mondelinge informatie over het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en over de beroepsprocedure kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland, team Water via telefoonnummer 023 514 46 83.