Kennisgeving ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel

22 november 2018

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend, dat zij op 20 november 2018 een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk hebben vastgesteld en dit vanaf 22 november 2018 gedurende 6 weken ter inzage leggen.

Provinciaal Inpassingsplan

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel is opgesteld om de bouw van de brug volgens het uiteindelijke ontwerp mogelijk te maken. Dit is een aanvulling op het PIP brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden. Deze aanvulling richt zich op de technische ruimten van de brug. Deze ruimten aan de noord- en zuidzijde van de brug kunnen op basis van het vigerend bestemmingsplan nu niet worden gebouwd.

De technische ruimten worden gerealiseerd in de gemeente Ouder-Amstel.

Waar en wanneer kunt u het ontwerp PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel inzien?

Het ontwerp PIP ligt op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht en art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 22 november 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Het ontwerp-inpassingsplan, de bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • Bij het Noord-Hollands Archief van de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-514 4440 of info.div@noord-holland.nl onder vermelding van ontwerp-PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel;
  • Gemeentehuis Ouder-Amstel (in papieren vorm), Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel;
  • Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen (in papieren vorm), Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via de centrale balie. 

Voor de actuele openingstijden van het gemeentehuis van Ouder-Amstel en gemeentehuis van Amstelveen verwijzen wij u naar de websites: www.ouder-amstel.nl en www.amstelveen.nl

Hoe kunt u reageren?

Ontwerp besluit PIP

Een ieder kan gedurende de termijn van de ter visie legging, zienswijzen indienen over het Ontwerp PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel. U kunt deze zienswijzen  indienen bij: Provinciale Staten van Noord-Holland, t.a.v. de heer D. Winters, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding van Zienswijzen PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel. Vermeld in uw zienswijze: uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u mondeling uw zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken. Neemt u dan contact op met het Servicepunt via telefoonnummer 0800 – 0200 600 of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Wat gebeurt er daarna?

De provincie betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van het PIP. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van het ontwerp. Provinciale Staten nemen daarna een besluit over vaststelling van het PIP. Na vaststelling van het PIP zal het besluit, evenals de bijbehorende stukken, voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Dit besluit zal via dezelfde media bekend gemaakt worden als het besluit over het ontwerp PIP.

Crisis- en Herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en Herstelwet (CHW) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De CHW is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het PIP Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel op de projectsite.