Kennisgeving vaststelling provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek

(12 juli 2022)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend dat Provinciale Staten op 4 juli 2022 het provinciaal inpassingsplan (PIP) Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek hebben vastgesteld.

Het vastgestelde PIP Netuitbreiding 150 kV Beverwijk-Oterleek ligt, tezamen met de Nota van beantwoording zienswijzen, met ingang van 13 juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. Elke belanghebbende kan binnen deze termijn een beroep indienen bij de Raad van State.

Vastgesteld inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk - Oterleek

Het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek (PIP) maakt de volgende ontwikkelingen mogelijk:

 • een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk;
 • een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation in Beverwijk en het nieuw te realiseren 150 kV-schakelstation in Beverwijk (waarbij als uitgangspunt geldt dat wordt gebundeld met bestaande kabelverbindingen);
 • een nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het nieuwe 150 kV-schakelstation in Beverwijk en het bestaande 150 kV-hoogspanningstation in Oterleek;
 • het aansluiten van de bestaande ondergrondse 150 kV verbindingen Velsen-Oterleek en Velsen- Beverwijk op het nieuwe 150 kV-schakelstation in Beverwijk.

Terinzagelegging

Het vastgestelde provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek ligt op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3.8 en 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf woensdag 13 juli 2022 tot en met dinsdag 23 augustus 2022 voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage.

Het provinciaal inpassingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.9927.IPnu150kVBeveOter-VG01.
 • Bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-514 44 40 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur) of per e-mail: info.div@noord-holland.nl onder vermelding van provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek.

Beroep

Van 13 juli 2022 tot en met 23 augustus 2022 kan beroep worden ingesteld door:

 • Diegene die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp provinciaal inpassingsplan kenbaar te maken;
 • een belanghebbende (rechts)persoon bij het besluit naar aanleiding van de uitspraak ECLI:EU:C:2021:7 (Hof van Justitie van de Europese Unie) en 202003081/1/R3 (Raad van State).

Het beroep moet schriftelijk (gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend) worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ook bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen (zie hiervoor het digitaal loket op de website van de Raad van State). 

Voorlopige voorziening

Het besluit van Provinciale Staten treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Griffierechten

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de website van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Dit betekent voor het indienen van een beroepsschrift dat:

 • U de beroepsgronden in het beroepschrift vermeldt;
 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard als er binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;
 • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het inpassingsplan. De Chw is te raadplegen op wetten.overheid.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek kunt u ook naar de projectsite netuitbreiding gaan. 

 

Uitgelicht