Natuurbeheerplan 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben in overeenstemming met artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 op 17 oktober 2023 de definitieve versie van het Natuurbeheerplan 2024 en Nota van Beantwoording vastgesteld.

Natuurbeheerplan 2024

Het Natuurbeheerplan 2024 is een onderdeel van het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het Natuurbeheerplan geeft aan voor welke gebieden en voor welke natuurtypen subsidiëring kan worden aangevraagd. Het gaat daarbij om toeslagen en subsidie voor functieverandering, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuur, en het beheer van (agrarische) natuur en landschapselementen. Het Natuurbeheerplan is onderdeel van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland. De begrenzing is aangegeven op de beheertypenkaart en de ambitiekaart. De mogelijkheden voor vaarlandtoeslag staan weergegeven op de vaarlandkaart.

Terinzagelegging

Het definitieve Natuurbeheerplan 2024 en de Nota van beantwoording op de ingediende zienswijzen tegen het ontwerp-Natuurbeheerplan 2024 zijn te raadplegen op de website via Natuurbeheer. U kunt het Natuurbeheerplan 2024 ook op deze pagina inzien. De kaarten kunt u inzien op https://geoapps.noord-holland.nl/app/natuurbeheerplan.
Daarnaast liggen de stukken vanaf 25 oktober 2023 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis aan het Houtplein 33 te Haarlem. Hiervoor kunt u zich bij de receptie melden.

Beroep aantekenen

Het Natuurbeheerplan 2024 is tot stand gekomen met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk beroep instellen tegen het Natuurbeheerplan 2024. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

U kunt telefonisch een folder aanvragen over de beroepsprocedure via het telefoonnummer van Informatie Rijksoverheid (tel: 1400) of via de internetsite www.Rijksoverheid.nl

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Het natuurbeheerplan 2024 treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. 
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - bij spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. 

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de provincie Noord-Holland, mevrouw M. Swüste, tel: 023–514 3350, e-mail maartje.swuste@noord-holland.nl.