Ontwerp-PIP Cruquiusbrug ter inzage

(04 september 2020)

Het ontwerp-PIP en bijbehorende stukken liggen op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijk ordening (Wro) vanaf 4 september 2020 gedurende 6 weken tot en met vrijdag 16 oktober 2020 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerp-PIP en bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl nr. NL.IMRO.9927.IPCRUQUIUSBRUG-ON01.

Het ontwerp-PIP en de bijbehorende stukken kunt u ook op papier raadplegen:

  • Bij de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33  te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer 023-5144440 of via info.div@noord-holland.nl onder vermelding van ontwerp-PIP Cruquiusbrug.
  • Gemeentehuis Heemstede: uitsluitend op afspraak
  • Gemeentehuis Haarlemmermeer: uitsluitend op afspraak

Telefonisch spreekuur

Als u vragen heeft kunt u vanaf vrijdag 4 september tot en met  vrijdag 16 oktober 20202 iedere donderdag van 17:00 – 19:00 uur bellen met de omgevingsmanager:  de heer de Bruyn  Tel: 023-5143400. Vragen, reacties en suggesties zijn ook 24/7 welkom via: cruquiusbrug@noord-holland.nl.

Hoe kunt u reageren?

Eenieder kan gedurende de termijn van de ter visie legging, zienswijzen indienen over het Ontwerp-PIP Cruquiusbrug. U kunt deze zienswijzen indienen bij: Provinciale Staten van Noord-Holland, t.a.v. de heer A. de Bruyn, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding zienswijzen PIP Cruquiusbrug. (zaaknummer 1363529). Of per e-mail via cruquiusbrug@noord-holland.nl. Vermeld in uw zienswijze: uw naam, adres en bij voorkeur uw telefoonnummer en e-mailadres.

Wat gebeurt en daarna?

De provincie betrekt de zienswijzen bij de vaststelling van het PIP. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van het ontwerp. Provinciale Staten nemen daarna een besluit over vaststelling van het PIP. Na vaststelling van het PIP zal het besluit, evenals de bijbehorende stukken, voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Dit besluit zal via dezelfde media bekend gemaakt worden als het besluit over het ontwerp PIP.

Crisis-en Herstelwet

Op het PIP is de Crisis-en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.  De procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP. De Chw is te raadplegen op wetten.overheid.nl/BWBR0027431/2020-02-28. Ook gaat paragraaf 1.4 van de Toelichting van het PIP: de Crisis- en herstelwet.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het PIP Cruquiusbrug op de website www.cruquiusbrug.nl.
 

Uitgelicht

Downloads