Kennisgeving ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan, m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerp-Watergebiedsplan Schil Naardermeer

(05 oktober 2020)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken bekend, dat zij op 22 september 2020 een ontwerp- Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het gebied Schil Naardermeer hebben vastgesteld en dat zij op basis van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Schil Naardermeer hebben besloten dat geen milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het op 22 september 2020 het ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil heeft vastgesteld.

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij beide plannen tezamen met het m.e.r.-beoordelingsbesluit vanaf 5 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage leggen.

Provinciaal inpassingsplan en Watergebiedsplan

Een PIP is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Het ontwerp-PIP Schil Naardermeer regelt een bestemmingswijziging van de bestemming agrarisch naar de bestemming natuur met gelijke regels voor het grondgebied van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Weesp. Het ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil omvat de nieuwe peilbesluiten en een aantal waterhuishoudkundige maatregelen.

M.e.r.-beoordeling

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat gelet op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Schil Naardermeer er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld aangezien geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Dit besluit wordt gelijktijdig met het ontwerp-PIP ter inzage gelegd.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingshandeling ten behoeve van het inpassingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingshandeling geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het inpassingsplan.

Coördinatieregeling

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 29 juni 2020 besloten de coördinatieregeling, art. 3.33 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het Provinciaal Inpassingsplan van provincie Noord-Holland en het Watergebiedsplan (met peilbesluit) van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ten behoeve van de realisatie Schil Naardermeer. Provincie Noord-Holland verzorgt de coördinatie van de besluitvorming en terinzagelegging en vormt het loket voor het indienen van zienswijzen.

Terinzagelegging 

Het ontwerp-PIP, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerp-Watergebiedsplan met bijbehorende stukken liggen op grond van afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht, art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 4.4. van de Waterverordening Waterschap Amstel Gooi en Vecht 2017 vanaf 5 oktober tot 16 november 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. U kunt de plannen met bijbehorende stukken inzien: 

Digitaal

In papieren vorm

  • Bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Dit kan uitsluitend op afspraak via nummer (023) 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl onder vermelding van ontwerp-PIP Schil Naardermeer. 
  • In de Burgerleeskamer van het Stadskantoor Hilversum, Oude Enghweg 23. 
  • Bij de centrale balie van het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum. 
  • Bij de receptie van het gemeentehuis van Weesp, Nieuwstraat 70a te Weesp

Voor de actuele openingstijden van de gemeentehuizen van Hilversum, Gooise Meren en Weesp verwijzen wij u naar de websites: www.hilversum.nl,  www.gooisemeren.nl en www.weesp.nl.

Hoe kunt u reageren? 

Gezamenlijke tervisielegging ontwerp-PIP en -Watergebiedsplan

Een ieder kan gedurende de termijn van de tervisielegging, zienswijzen indienen over het ontwerp-PIP Schil Naardermeer en/of het ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil

U kunt uw zienswijze digitaal indienen via dit formulier.

Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij Provinciale Staten van Noord-Holland, t.a.v. mw. A. van Nierop, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem, onder vermelding van Zienswijzen PIP/Watergebiedsplan Schil Naardermeer. Vermeld in uw zienswijze: uw naam, adres en bij voorkeur ook uw telefoonnummer en e-mailadres. 

Indien u mondeling uw zienswijze wilt indienen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het Servicepunt provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 0200 600. 

Wat gebeurt er daarna?

De provincie en het waterschapsbestuur betrekken de zienswijzen bij de vaststelling van respectievelijk het PIP en het Watergebiedsplan. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van de ontwerpplannen. Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Waterschap AGV nemen daarna een besluit over vaststelling van het PIP en het Watergebiedsplan. Na de vaststelling zullen de besluiten, evenals de bijbehorende stukken, voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. Dit besluit zal via dezelfde media bekend gemaakt worden als het besluit over de ontwerpplannen.

Crisis- en Herstelwet 

Op het PIP en het Watergebiedsplan is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is aan de orde na de vaststelling van het PIP en het Watergebiedsplan. De Chw is te raadplegen op wetten.overheid.nl/chw.

Meer informatie

Op dinsdag 27 oktober worden informatiespreekuren georganiseerd. Vanaf 5 oktober kunt u zich hiervoor aanmelden op www.noord-holland.nl/schilnaardermeer. Hier vindt u ook meer informatie over het PIP Schil Naardermeer en het Watergebiedsplan Naardermeer 


    

Uitgelicht

Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan

M.e.r.-beoordeling

Ontwerp-Watergebiedsplan